EnglishSlovak

KOMUNITY PRE VŠETKÝCH

  • Domov
  • Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2023 v rámci NP BOKKÚ
25 jan
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2023 v rámci NP BOKKÚ


IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov KC, NDC, NSSDR.

Na základe normatívneho mechanizmu stanoveného vo Vyzvaní pre NP BOKKÚ a v Príručke pre Prijímateľa a na základe aktuálnych možností schváleného rozpočtu  pre NP BOKKÚ IA MPSVR SR, s účinnosťou od 01.01.2023, zvyšuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov KC, NDC, NSSDR za kalendárny mesiac v porovnaní so sumou stanovenou v Zmluve o spolupráci a Dodatku pre rok 2022 (článok 4, bod 4.3 Zmluvy o spolupráci).  Index zvýšenia je stanovený maximálne na 3,8 %.

IA MPSVR SR vypracuje a následne zašle všetkým zapojeným subjektom návrh Dodatku ku zmluve o spolupráci, kde už bude zindexovaná celková cena práce ( ďalej ,,CCP“) jednotlivých pracovných pozícií zamestnancov KC, NDC, NSSDR pre rok 2023.

Zároveň však platí, že zvýšenie finančných prostriedkov na personálne výdavky je zhora ohraničené maximálnou sumou (CCP), ktorú stanovil pre oprávnenosť týchto výdavkov Riadiaci orgán MPSVR SR. Limity CCP sú pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC, NDC,NSSDR a odborný pracovník – komunitný pracovník KC, pracovník KC nasledovné:

Názov pracovnej pozícieMaximálny limit CCP na rok 2023
Odborný garant KC, NDC, NSSDR2 030,00€
Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR/ odborný pracovník – komunitný pracovník KC1 623,00 €
Pracovník KC, NDC,NSSDR1 335,00 €

V prípade akýchkoľvek nejasností, či uistenia sa o správnom výpočte maximálnej  oprávnenej CCP za zamestnancov KC, NDC, NSSDR od 01.01.2023, kontaktujte prosím príslušných finančných manažérov.

Kontakty na finančný tím:

Mgr. Marta Prokopová, hlavná finančná manažérka

+421 2 2043 1415

Mgr. Terézia Patáková, finančná manažérka

+421 2 2043 1415

Ing. Lukáš Burianek, finančný manažér

+421 2 2043 1309

Bc. Tomáš Slaninka, finančný manažér

+421 2 2043 1509

Mgr. Tatiana Šuňalováfinančná manažérka

+421 2 2043 1309

Ing. Katarína Drahošováfinančná manažérka

+421 2 2043 1410

Mgr. Barbora Ušiakováfinančná manažérka

+421 2 2043 1410