EnglishSlovak

S rešpektom pre ľudí

  • Domov
  • Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
20 dec
0

Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Publikované utorok, 20 decembra 2022

V súvislosti blížiacim sa koncom programového obdobia 2014 – 2020 a ukončením oprávnenosti výdavkov v OP ĽZ  bolo potrebné upraviť Príručku pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“)., konkrétne kapitolu 6, ktorú sme doplnili o časť 6.11.

Prevedené dôležité úpravy v texte Príručky

Bola doplnená časť 6.11., v ktorej sme zaviedli časové limity pre predloženie žiadostí o refundáciu výdavkov v rámci NP TSP II:

  • Časový limit pre výdavky za obdobia 2019 – december 2022

Žiadosti o refundáciu prislúchajúce obdobiam v rokoch 2019 – 2022 je potrebné predložiť najneskôr do 31.3.2023. Po tomto termíne budúvšetky výdavky považované zo strany IA MPSVR SR za neoprávnené.  

  • Časový limit pre výdavky v roku 2023                                                              

Žiadosti o refundáciu prislúchajúce mesiacom v roku 2023 je potrebné predkladať v zmysle bodu 6.5 Príručky, avšak najneskôr do 60 kalendárnych dní od skončenia platnosti Zmluvy o spolupráci inak budú považované za neoprávnené.

V prípade mimoriadnych nepredvídateľných a neočakávaných okolností (ktoré sa vyskytnú napr. „z vyššej moci“) môže  IA MPSVR SR, po zvážení žiadosti spolupracujúceho subjektu, umožniť aj iný termín zohľadňujúci predmet žiadosti a uvedené okolnosti. 

Účinnosť aktualizovanej Príručky je od 21. decembra 2022. Prílohy Príručky zostali nezmenené.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.06 (PDF, 1 431 kB) – úpravy sú označené šedou farbou

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.06 (PDF, 1 390 kB) – bez označenia zmien

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 1 712 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 120 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 421 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 71 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 75 kB)