EnglishSlovak

SOCIÁLNE SLUŽBY KVALITNEJŠIE

  • Domov
  • Reagujeme na zmeny v oblasti hodnotenia kvality sociálnych služieb
07 nov
0

Reagujeme na zmeny v oblasti hodnotenia kvality sociálnych služieb

Nedávne prijatie Zákona č 345/2022 Z.z. (Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach) má za cieľ priniesť efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti, teda nový systém dozoru nad výkonom a dodržiavaním povinností v sociálnej oblasti.

Zorientujeme vás – máme pre vás nové typy seminárov

Spúšťame preto nové typy odborných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb. Okrem lepšej orientácie v novom legislatívnom prostredí získate predovšetkým dostatok podnetov k praktickému uchopeniu problematiky a dokážete sa na ich základe čo najkvalitnejšie pripraviť na nový dozor nad dodržiavaním štandardov kvality. Semináre budú prebiehať do augusta 2023 prezenčne vo všetkých krajských mestách. Alternatívou bude tiež možnosť absolvovať seminár online. 

V rámci aktivít národného projektu Kvalita sociálnych služieb IA MPSVR SR  ponúka záujemcom viacero nových typov seminárov. Doteraz realizovaný seminár s názvom Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej „OPaMP“), ktorý bol v ponuke od roku 2019, sme od októbra 2022 nahradili novým seminárom s názvom Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb (ďalej „IŠKSS“). Na tomto seminári sa oboznámite s problematikou kvality sociálnych služieb s cieľom rozvíjať kompetencie zamestnancov a v konečnom dôsledku aj zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Absolvovanie seminára trvá dva dni a pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb je možné sa naň prihlásiť bez akýchkoľvek podmienok. V reakcii na výrazný záujem umožňujeme účasť na týchto seminároch aj tým, ktorí už absolvovali pôvodný seminár (OPaMP). 

V prípade, že ste v období 2019-2022 už absolvovali pôvodný seminár (OPaMP) a máte záujem oboznámiť sa výhradne s novinkami v zákone a praxi novej kontrolnej činnosti vo veciach sociálnych služieb, máte možnosť zúčastniť sa jednodňového nadstavbového  seminára s názvom Nove kritériá v štandardoch kvality – novela zákona. Podmienkou účasti je práve absolvovanie pôvodného seminára OPaMP. Pre účastníkov nového základného seminára (IŠKSS) by účasť na jednodňovom nadstavbovom seminári nemala význam, pretože jeho obsah je už súčasťou tohto seminára. Seminár Nové kritériá v štandardoch kvality – novela zákona bude v ponuke od konca novembra 2022, zatiaľ online formou. 

K základným seminárom a jednodňovej nadstavbe o zmenách legislatívy sme do ponuky doplnili dva ďalšie semináre, ktoré pomôžu záujemcom z radov poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb prehĺbiť svoje odborné znalosti a nadobudnúť nové praktické zručnosti zamerané na konkrétne okruhy tém.   

Už od júna 2022 ponúkame dvojdňový seminár s názvom Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality. Seminár je zameraný na problematiku ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na uplatňovanie ľudsko-právnej optiky, rešpektovaní prirodzenej ľudskej dôstojnosti – osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Podmienkou na prihlásenie je absolvovanie jedného zo základných seminárov (OPaMP alebo IŠKSS). 

Od začiatku roka 2023 začíname realizovať nadstavbový seminár Vybrané procedurálne podmienky kvality. Seminár bude trvať 2 dni a rovnako ako v prípade predchádzajúceho nadstavbového seminára sa ho budú môcť zúčastniť záujemcovia a záujemkyne s absolvovaným základným seminárom (OPaMP alebo IŠKSS). 

Vzdelávanie posúva sociálne služby vpred

Všetky vyššie menované odborné semináre považujeme za nástroj ďalšieho vzdelávania – prispievajú k prehlbovaniu kvalifikácie odborných zamestnancov v sociálnych službách. Jedným z najdôležitejších cieľov vzdelávania je prispieť ku kvalitnejším sociálnym službám na Slovensku.

Realizované semináre sa dlhodobo tešia veľkej obľube, o čom svedčí aj množstvo pozitívnych spätných väzieb zo strany účastníkov. Viac informácií o odborných seminároch a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke národného projektu Kvalita sociálnych služieb a na FB stránke projektu.  Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb realizovaný v dňoch  22.9.-23.9.2022 v meste Banská Bystrica.

 

Odborný seminár na tému Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality realizovaný v dňoch 3.11.-4.11.2022 v meste Žilina.

 

Odborný seminár na tému Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb realizovaný v dňoch 25.10.-26.10.2022 v meste Košice.