EnglishSlovak

Začína sa evaluácia dopadu TSP

 • Domov
 • Začína sa evaluácia dopadu TSP
10 aug
0

V najbližších dňoch začne vo vybraných lokalitách po celom Slovensku prebiehať niekoľkomesačný proces evaluácie dopadu TSP, počas ktorého bude v teréne v rámci nášho projektu pôsobiť nezávislý výskumný tím, ktorý sa bude rozprávať s rôznymi typmi aktérov. Evaluácia sa dá vysvetliť ako proces hodnotenia, ktorý má stanovené pravidlá a rámce.

Čo je evaluácia dopadu TSP (Terénnej sociálnej práce)?

Evaluácia dopadu TSP je proces, ktorý slúži na overenie potrebnosti a zistenie reálneho vplyvu TSP na zlepšenie kvality života cieľových skupín, ako aj celej spoločnosti. Umožňuje získanie  a vyhodnotenie výsledkov v danom období a môže byť základom podstatných zmien programu TSP, ak sú do budúcnosti nevyhnutné.

Prečo je evaluácia dopadu TSP taká dôležitá?

 • overí a dôkladne zdôvodní potrebnosť TSP a jej začlenenia do systému sociálnych politík,
 • pomôže popísať úlohu TSP v začleňovaní marginalizovaných osôb do spoločnosti,
 • vyhodnotí dopad TSP na rôzne cieľové skupiny (marginalizované rómske komunity, obce, spoločnosť),
 • prinesie sumarizáciu kvantitatívnych dát ako aj kvalitatívne zhodnotenie dopadov výkonu TSP,
 • identifikuje a popíše ďalší potenciál pre pokračovanie zvyšovania kvality TSP.

S kým budú evaluátori viesť štruktúrované rozhovory?

 • najmä s cieľovou skupinou osôb pochádzajúcich z MRK – klienti vo vybraných obciach, kde sa TSP vykonáva
 • s terénnymi pracovníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a odbornými pracovníkmi
 • s členmi odborného tímu NP TSP II
 • s reprezentáciou zapojených samospráv a MVO, lokálnymi zástupcami inštitúcií (napr. škola, KC a pod.), ktorí sú s TSP/TP v pravidelnom či občasnom kontakte
 • s tvorcami a realizátormi sociálnych politík – MPSVR SR, Úrad splnomocnenca vlády pre MRK, a pod.
 • s odbornou verejnosťou, ktorá sa venuje téme TSP
 • so širšou verejnosť vo vybraných zapojených lokalitách– spolunažívanie MRK a majority v obci

Čo je cieľom?

Základným cieľom evaluácie dopadu programu TSP je získať odporúčania, ktoré pomôžu pri zostavovaní kritérií ďalšieho fungovania a financovania programu TSP v budúcnosti. Cieľom je nájsť pre Slovensko optimálnu podobu programu terénnej sociálnej práce.

Kto sú naši evaluátori?

Daniel Škobla – vedúci tímu
https://uesa.sav.sk/?q=sk/daniel-skobla-mgr-ma-phd

Zuzana Polačková
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11406

Dušana Dokupilová
https://www.prog.sav.sk/dokupilova-dusana/

Je toto hodnotenie prvou evaluáciou TSP?

Táto evaluácia je už treťou v poradí, v rokoch 2015 a 2018 boli publikované výsledky hodnotenia, ktoré realizovali evaluačné tímy v inom zložení. Každá evaluácia kládla iné/odlišné evaluačné otázky.

Záverečné správy predchádzajúcich evaluácii nájdete zverejnené na stránke:  https://tsp.gov.sk/na-stiahnutie/index.html?csrt=13526300573518488603.