EnglishSlovak

Záverečná konferencia NP Terénna sociálna práca v obciach

  • Domov
  • Záverečná konferencia NP Terénna sociálna práca v obciach
25 júl
0

Vo štvrtok 26. novembra 2015 sa v Hoteli Tatra v Bratislave pri príležitosti ukončenia realizácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach uskutočnila záverečná konferencia projektu. Za účasti približne 180 hostí odzneli príspevky venované výsledkom projektu, ako aj vízii jeho pokračovania v ďalšom programovom období.

Úvod konferencie patril slávnostným príhovorom zo strany oficiálnych predstaviteľov. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pán Jozef Burian, vyzdvihol dôležitosť terénnej sociálnej práce v systéme sociálnych politík štátu. V pozitívnom duchu sa niesli tiež príspevky ďalších predstaviteľov – generálneho riaditeľa IA MPSVR SR, pána Martina Ružičku, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, pána Petra Polláka, generálneho riaditeľa Sekcie fondov EÚ, pána Alberta Németha a riaditeľa odboru sociálnych služieb MPSVR SR, pána Petra Szaba.  

Po otvorení konferencie nasledoval blok príspevkov zameraných na sumarizáciu výsledkov dosiahnutých v práve končiacom projekte a prezentáciu skúseností  získaných na rozličných úrovniach realizácie projektu. Marcel Fukas, projektový manažér NP TSP v obciach, vo svojom príspevku zhrnul najdôležitejšie výsledky projektu (prezentácia .pptx, 900 kB). Jedným z najdôležitejších cieľov terénnej sociálnej práce je sociálna inklúzia ľudí nachádzajúcich sa na okraji spoločnosti, či v ťažkých sociálnych podmienkach. Pani Timea Stojková z Nitry bola na konferenciu pozvaná, aby prezentovala hlas tých, ktorým je projekt určený. Keďže sa konferencie napokon zúčastniť nemohla, jej životný príbeh a to, ako jej terénna sociálna práca pomohla naštartovať pozitívne zmeny, v jej mene odprezentoval terénny sociálny pracovník Peter Bebjak. Terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov na podujatí prezentoval ATSP z obce Kecerovce, pán Július Pecha. Jeho príspevok odráža nielen výnimočnú osobnú zaangažovanosť, ale aj vysokú mieru profesionality pri práci s ľuďmi (prezentácia .pptx, 1 MB). Najvýznamnejším partnerom celého národného projektu sú samosprávy. O ich skúsenosti z realizácie projektu sa na konferencii podelila starostka obce Zacharovce, pain Ružena Gembická (prezentácia .pptx, 2 MB). Napokon skúsenosti regionálnych koordinátorov z implementácie projektu, ich špecifický a najmä ľudský prístup ku klientom odprezentoval regionálny koordinátor Štefan Kati (prezentácia .pdf, 1,2 MB).

Nasledujúci blok konferencie bol zameraný predovšetkým na budúcnosť terénnej sociálnej práce na Slovensku. Ako prvý vystúpil pán Daniel Škobla z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý odprezentoval výsledky evaluácie terénnej sociálnej práce na Slovensku v rokoch 2007-2013. Evaluáciu realizoval trojčlenný tím, ktorý okrem Daniela Škoblu tvoria pán Jan Grill (university of Manchester) a Jakob Hurrle (Univerzita Karlova Praha) (prezentácia .pptx, 1,5 MB). Záverečná správa z evaluácia obsahuje mnohé cenné zistenia, ktoré sa stali základom pri koncipovaní pokračovania projektu (záverečná správa z evaluácie .pdf, 1 MB). Ďalším z významných výsledkov projektu NP TSP v obciach sú tiež aktualizované štandardy terénnej sociálnej práce. Štandardy vznikali participatívne pod taktovkou skúsených odborníčok – pani Eleny Ondruškovej a pani Jany Pružinskej, vysokoškolských pedagogičiek z Pedagogickej fakulty UK Bratislava (prezentácia .pptx, 110 kB). Rovnako aj aktualizované štandardy sú základom, o ktorý sa opiera nadväzujúci projekt a ich finálna podoba bude onedlho zverejnená na stránke IA MPSVR SR. 

Pavol Makyš z Implementačnej agentúry MPSVR SR, hlavný koordinátor – metodik NP TSP v obciach, predstavil účastníkom konferencie v krátkosti koncept pokračovania projektu Terénna sociálna práca v obciach I., kde sa zameral predovšetkým na zdôraznenie kontinuálneho pôsobenia v zmysle základných hodnôt TSP a na inovatívne prvky v oblasti vzdelávania a supervízie. Riaditeľka odboru koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, pani Andrea Bučková, sa vo svojom príspevku zamerala predovšetkým na pozíciu terénnej sociálnej práce v rámci balíka služieb, ktorý bude poskytovaný prostredníctvom Národného projektu Take away (prezentácia .ppt, 400 kB). Supervízia bude v pokračovaní národného projektu poskytovaná prostredníctvom štyroch supervízorov – zamestnancov Implementačnej agentúry MPSVR SR. O jej dôležitosti a hlavných úlohách predniesol príspevok regionálny koordinátor NP TSP, pán Jozef Vetor (prezentácia .pptx, 55 Kb).

Ľudia bez domova budú novou cieľovou skupinou, na ktorú sa výraznejším spôsobom zameria podpora prostredníctvom pokračovania projektu TSP v obciach v nadchádzajúcom programovom období. Peter Kadlečík z občianskeho združenia Proti prúdu vo svojom príspevku predstavil typológiu bezdomevectva a skúsenosti organizácie s prácou s ľuďmi bez domova (prezentácia .pptx, 400 kB). Skúsenosti s prácou s ľuďmi bez domova prišiel predstaviť tiež predseda občianskeho združenia Vagus, pán Sergej Kára (prezentácia, prezi.com). Vladimír Labáth z Pedagogickej fakulty UK Bratislava predniesol záverečný príspevok konferencie, v ktorom podnetným spôsobom tematizoval východiská práce s klientom sociálnej práce. Konferencie sa bohužiaľ nemohla zúčastniť Irena Biháriová, riaditeľka organizácie Ľudia proti rasizmu, ktorá si vytýčila za cieľ odprezentovať výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní terénnych sociálnych pracovníkov v téme zločinov z nenávisti (prezentácia .pdf, 2 MB). 

Všetkým vystupujúcim a účastníkom konferencie touto cestou ďakujeme a veríme, že konferencia bola pre nich profesionálne i ľudsky obohacujúca.