EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka – odborný konzultant/-ka v oblasti zamestnania

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka – odborný konzultant/-ka v oblasti zamestnania
31 máj
0

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat /brutto/: 27€/hod.

Termín nástupu: jún 2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce: 1 rok

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Odborné poradenstvo v oblasti zamestnania je určené pre odborných pracovníkov (ďalej aj ako „OP“) v oblasti zamestnania, pracujúcich prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí ľudí bez domova.

Cieľom a zámerom odborného poradenstva je poskytnúť OP úvodné zaškolenie a priebežné poskytovanie odborného poradenstva pre OP pri riešení tém, s ktorými sa v oblasti zamestnávania marginalizovaných osôb, stretávajú.

Činnosti lektora – odborného konzultanta:

–       Úvodné zaškolenie zamestnancov na pozícii OP v rámci NP TSP II,

–       Priebežné (telefonické, mailové, via videohovor) poskytovanie poradenstva a podpory pri riešení problémov, ktoré musia OP v procese zamestnávania klientov riešiť.

Ďalšie súvisiace informácie:

–       V rámci NP TSP II sú OP zamestnancami a.) partnerov – samospráv a MVO, b.) IA MPSVR SR. V rámci SR skupina OP v oblasti zamestnania zahŕňa maximálne do 10 osôb.

–       Úvodné zaškolenie zamestnancov bude prebiehať v niektorom vybranom regióne Slovenska.

–       Očakáva sa flexibilita podpory lektora – odborného konzultanta, ktorá bude významne závisieť od podmienok v príslušných regiónoch, od zručností a potrieb jednotlivých OP a od toho sa odvíjajúceho charakteru ich práce. Výkon práce v priebehu 12 mesiacov nemusí byť rovnomerne rozložený – predpokladá sa väčší objem výkonu v prvej polovici kontraktu, kedy budú interakcie s OP častejšie.

Požadované vzdelanie a prax:

–   VŠ II. st.,

–   minimálne 4 rokov odbornej praxe v oblasti podporovaného zamestnávania.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–   skúsenosti z doterajšej praxe v téme zamestnávania a sformulovaná odborná predstava ako realizovať zamestnávanie osôb z MRK, resp. ľudí bez domova,

–   poznanie a znalosť charakteristík dotknutých cieľových skupín (ľudia bez domova, osoby pochádzajúce z MRK, osoby ohrozené sociálnym vylúčením),

–   chápanie a uplatňovanie konceptu interkultúrneho dialógu, solidarity a sociálnej spravodlivosti,

–   samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita,

–   ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=1340230618791344889

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.06.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  lektorskej činnosti, odbornej praxe  musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),

       2.   Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania ( II. stupňa).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Lektor-odborný konzultant v oblasti zamestnania pre NP TSP II.“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151