EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu supervízor/supervízorka

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu supervízor/supervízorka
30 máj
0

Miesto výkonu práce: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj

Ponúkaný plat /brutto/: cca 31 € /hodina  (maximálne 100 hodín na osobu)

Termín nástupu: jún 2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: práca na dohodu

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá

Počet voľných pracovných miest: 5-7

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Pracovnou úlohou je poskytovať supervíziu interným supervízorom v rámci projektu NP TSP II, ďalej regionálnym koordinátorom terénnych sociálnych pracovníkov a metodickému tímu projektu NP TSP II.

Supervízor/supervízorka bude zamestnancom IA MPSVR SR, na dohodu o vykonaní práce. Okrem odbornej činnosti je potrebné vykonávať aj administratívne činnosti súvisiace s výkonom supervízie.

Orientačný popis pracovných činností odborného pracovníka:

Preferovaný spôsob poskytovania  supervízie je individuálna forma, tímová supervízia a v ojedinelých prípadoch skupinová forma supervízie.

  Primárne ciele supervízie:

 • Rozšírenie odborných teoretických  a praktických zručností  pracovníkov NP TSP II
 • Podpora kreatívneho myslenia,  zvyšovanie miery sebareflexie
 • Riešenie etických dilem v koordinačnej a riadiacej práci
 • Problematika moci v práci koordinátora, projektových pracovníkov, ap.

Požadované vzdelanie a prax:

Vzdelanie:

 • II. stupeň VŠ, prioritne humanitné a sociálne vedy, minimálne 5 rokov odbornej praxe
 • Akreditovaný  výcvik supervízie, minimálne 1 rok supervíznej praxe,

Kvalifikačné predpoklady :

 • Výhodou je pracovná skúsenosť s poskytovaním   supervízie pre supervízorov,
 • Pracovné skúsenosti s koučingom, motiváciou a vedením ľudí (preukázať v životopise)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať, schopnosť riešiť konflikty,
 • aspoň minimálna schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=1340230618791344889

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom realizovania národných projektov. Jedným z nich je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 03.06.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  odbornej praxe podľa požiadaviek uvedených v kvalifikačných predpokladoch musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).
 2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (minimálne II. stupňa).
 3. Potvrdenie o absolvovanom vzdelávaní v požadovanom rozsahu (viď kvalifikačné predpoklady).  
 4. Motivačný list, v ktorom uchádzač prezentuje svoje doterajšie pracovné skúsenosti vo vzťahu pracovnej pozícii.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „ externý supervízor/supervízorka – NP TSP II“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151