EnglishSlovak

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

 • Domov
 • DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022
12 máj
0

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

pre zamestnancov
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

 

zmluvné strany

 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
, zastúpená Ing. Andrejom
Svitáčom, generálnym riaditeľom

(ďalej ako „zamestnávateľ“ alebo
„IA MPSVR SR“)

a

Základná organizácia SLOVES pri IA MPSVR SR
(ďalej len ZO SLOVES pri IA MPSVR SR)
zastúpená Mgr. Tatianou Šuňalovou,
predsedníčkou

(ďalej len „odborová organizácia“)

 

 

sa
dohodli, že Kolektívna zmluva pre zamestnancov Implementačnej agentúry
Ministerstva  práce,    sociálnych    vecí    a rodiny    Slovenskej    republiky    (ďalej   len

„kolektívna zmluva“) na rok
2022 sa dopĺňa nasledovne:

 

 1. V III. časti článku 7 kolektívnej zmluvy sa
  dopĺňa nový bod 8, ktorý znie:

 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne
potrebný čas na iné úkony vo všeobecnom záujme ak tomu nebráni dôležitý záujem
pri plnení pracovných úloh v nasledovnom rozsahu a za týchto podmienok:

a)    účasť
na vopred schválených aktivitách spoločenskej
zodpovednosti,

b)    na nevyhnutne potrebný čas, najviac však v
rozsahu 3 pracovných dní v kalendárnom roku,

c)    súhlas s predmetnou aktivitou schvaľuje a
kontroluje priamy nadriadený zamestnanca.“

 

 1. V
  Prílohe č. 1 kolektívnej zmluvy Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu sa
  článok 2 bod 4 nahradzuje nasledovným znením:

„Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou
elektronických stravných lístkov vo výške 5,00 EUR / odpracovaný deň alebo
formou finančného príspevku v rovnakej výške príspevku zo strany zamestnávateľa
a príspevku zo sociálneho fondu. Ak zamestnanec má u zamestnávateľa dva
polovičné pracovné úväzky, má nárok na stravné tak, ako by mal jeden celý
pracovný úväzok. Zamestnávateľ poskytne stravovanie zamestnancovi aj počas
prekážok v práci uvedených v § 137 ods. 5, § 141 ods. 2 písm. a) a ods. 2 písm.
c) ZP.“

 

 1. V
  prílohe č. 2 kolektívnej zmluvy Rozpočet sociálneho fondu na rok 2022 sa
  nahradzuje rozpočet na rok 2022 nasledovne:

 

Tvorba sociálneho fondu:

 

 

Zostatok k
1.1.2022

 

54 055,87 EUR

Prídel vo výške 1% a ďalší prídel 0,5% zo súhrnu
funkčných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnávateľom za bežný rok

 

70 000,00 EUR

Spolu:

124 055,87 EUR

Použitie sociálneho fondu:

 

 

Príspevok na stravovanie vo výške 1,00 EUR
/stravný lístok

 

43 500,00 EUR

Príspevok na regeneráciu

20 000,00 EUR

Príspevok na Multisport

1 500,00 EUR

Sociálny príspevok (narodenie dieťaťa, úmrtie,
ostatné)

3 000,00 EUR

Športové podujatie pre zamestnancov

15 000,00 EUR

Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky

5 000,00 EUR

Spolu:

88 000,00 EUR

Zostatok

36 055,87
EUR

Ostatné časti prílohy č. 2 ostanú nezmenené.

 

 1. Tento
  dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch (origináloch), z ktorých každá zo
  zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

 

 1. Tento
  dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom,
  nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

 

 

 

Bratislava, dňa
…………………………..                                        
                                                                       
                                    Bratislava, dňa …………………..                       

                                                                                                                                                                                                                         
                                                           ……………………………………………                                                                                                                                                        ………………………………………………….

Ing. Andrej
Svitáč                                                                                                                                                                                                   
Mgr.
Tatiana Šuňalová

generálny riaditeľ IA MPSVR
SR                                                                                                                                                                       
predsedníčka
odborovej organizácie