EnglishSlovak

Košice/Prešov a okolie - Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií

 • Domov
 • Košice/Prešov a okolie – Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií
03 máj
0

Miesto výkonu práce: okresy Košice okolie a Prešov a prípadne širšie okolie – domáca práca, telepráca

Ponúkaný plat /brutto/: 1446,- €

Termín nástupu: jún 2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Odborný pracovník pre financie a exekúcie bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). V rámci implementácie NP TSP II bude pôsobiť v okresoch Košice okolie a Prešov a prípadne v okolitých obciach. Z formálneho hľadiska ide o prácu z domu, avšak hlavný výkon činnosti bude realizovaný v teréne, v zapojených obciach v rámci pracovných ciest.

V rámci implementácie NP TSP II  sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Odborný pracovník realizuje aktivity s osobami z cieľovej skupiny (predovšetkým osoby z MRK a ľudia bez domova) a to najmä v teréne v rámci do NP TSP II zapojených obcí v príslušnom regióne. Odborný pracovník úzko spolupracuje s terénnym sociálnym pracovníkom (aj ako „TSP“) a terénnym pracovníkom (aj ako „TP“) v týchto obciach v regióne a je v kontakte s príslušným regionálnym koordinátorom (aj ako „RK“), ktorý obsahovo koordinuje jeho činnosť. S ostatnými odbornými pracovníkmi v NP TSP II konzultuje odborné témy. Väčšinu svojho pracovného výkonu odborný pracovník realizuje v rámci svojich pracovných ciest po zapojených obciach v regióne, čo vyžaduje pravidelné cestovanie a potrebu mobility.

Orientačný popis pracovných činností odborného pracovníka:

Uvádzaný popis pracovných činností je orientačný. Za základný predpoklad dosahovania úspechov odborného pracovníka sa považuje intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s TSP a TP (zamestnanci miest, obcí resp. MVO) v príslušných lokalitách. Ďalšími dôležitými partnermi pri výkone práce sú zamestnanci na pozícii RK a ostatní OP v NP.

Oblasť financií a exekúcií:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb  v  spolupráci s TSP, TP s cieľom sprístupnenia činností v prospech oddlžovania;
 • poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva v oblasti financií, činnosti v prospech presadzovania práv  a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov  v oblasti financií;
 • analýza sociálnej, finančnej situácie  a problému človeka, individuálne plánovanie riešenia identifikovaného finančného problému človeka,  činnosti a intervencie v oblasti oddlžovania klientov (spotrebiteľské úvery, exekučné konania, osobný bankrot);
 • zmocňovanie a motivácia  človeka v súvislosti s finančnou disciplínou;
 • spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami: MS SR, Centrum právnej pomoci, Exekútorské úrady, UPSVR, Sociálna poisťovňa, matriky a etc.;
 • technicko – administratívne úkony v rámci  evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa  a rozvoj  odborných kompetencií, výkon iných  činnosti v súvislosti s aktuálnymi  potrebami  počas realizácie NP TSP II.

Predpokladá sa pravidelný priebežný osobný kontakt s regionálnym koordinátorom, ktorý pôsobí v príslušnom regióne.

Požadované vzdelanie a prax:

Odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií

Vzdelanie:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo, sociálna práca,  ekonómia,  psychológia,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy.

Kvalifikačné predpoklady :

 • minimálne 5  (päť) rokov pracovných skúseností a
 • preukázateľná pracovná skúsenosť v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v oblasti financií v témach osobný bankrot a exekučné konania a spotrebiteľské úvery (všetky 3 témy sú podmienkou); formy preukázania: životopis, pracovná zmluva alebo pracovná náplň a
 • preukázateľná účasť na školeniach a kurzoch v oblasti financií na témy osobný bankrot, exekučné konania – v minimálnom rozsahu 24 hodín.

Vodičský preukaz:

 • skupina B, aktívny vodič, podmienka vlastné motorové vozidlo.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať, schopnosť riešiť konflikty,
 • aspoň minimálna schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
 • ochota a schopnosť pravidelne cestovať v rámci prideleného regiónu v okruhu 80 km,
 • miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality a skupiny.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=1340230618791344889

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom realizovania národných projektov. Jedným z nich je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 13.05.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  odbornej praxe podľa požiadaviek uvedených v kvalifikačných predpokladoch musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).
 2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (minimálne II. stupňa).
 3. Potvrdenie o absolvovanom vzdelávaní v požadovanom rozsahu (viď kvalifikačné predpoklady).  
 4. Motivačný list, v ktorom uchádzač prezentuje svoje doterajšie pracovné skúsenosti vo vzťahu pracovnej pozícii.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „OP pre oblasť financií a exekúcií – NP TSP II – okresy KS a PO“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151