EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Lektor/ka „Krízová intervencia“ v NP TSP II

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Lektor/ka „Krízová intervencia“ v NP TSP II
29 apr
0

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat: 27€/hod.

Termín nástupu: 01.08.2022/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce: 12 mesiacov

Počet voľných pracovných miest: 6

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Vzdelávanie je určené pre terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) pracujúcich prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí ľudí bez domova.  

Cieľom a zámerom vzdelávania je priblížiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti  TSP, TP a OP v oblasti poskytovania krízovej intervencie.

V rámci priblíženia danej témy je potrebné venovať pozornosť nasledovným oblastiam:

Kríza, traumatizujúca udalosť

 • vymedzenie traumatizujúcej udalosti, typy udalostí s traumatizujúcim potenciálom, čo je to kríza
 • čo je to trauma, trauma a jej neuro-biologické pozadie, peri a posttraumatické javy
 • prejavy traumy na úrovni správania, myslenia, cítenia – časový priebeh traumatizujúcich udalostí a ich spracovanie
 • spôsoby zvládania záťaže – copingové stratégie a obranné mechanizmy

Pomáhanie, typy pomoci

 • krízová intervencia z pohľadu pomáhajúcej profesie – v čase rozdelené intervencie na PPP (psychická prvá pomoc), KI (krízová intervencia), NS (následná starostlivosť) – čo jednotlivé pojmy znamenajú, na čo sa zameriavajú, čo je ich cieľom
 • krízové situácie u klientov terénnej sociálnej práce – prehľad situácií s akými sa vo svojej práci môžu TSP, TP, OP stretnúť
 • kultúrna a etnická citlivosť pri poskytovaní krízovej intervencie
 • pomoc pomáhajúcim (TSP, TP, OP) – ako sa postarať o samého seba, čím a prečo môže byť pomáhajúci pri poskytovaní krízovej intervencie ohrozený

Krízová intervencia a pohľad na ňu 

 • pôsobnosť jednotlivých ministerstiev – MV SR, MPSVR SR, MZ SR
 • fungovanie neziskového sektora na Slovensku  
 • možnosti ďalšieho vzdelávania, špecializácie na krízovú intervenciu

Vzdelávanie okrem priblíženia teoretického rámca vyššie uvedených pojmov a kategórií spojených s krízovou intervenciou bude primárne realizované využitím zážitkovo orientovaných aktivít, ktoré sú zamerané prioritne na spôsobilosť – teda na praktické osvojenie návykov a postupov TSP, TP a OP.   

Vzdelávanie sa bude realizovať formou dvojdňových tréningov. Počet účastníkov vo vzdelávacej skupine je priemerne 15 účastníkov (minimálne 12, maximálne 20). Počet pridelených vzdelávacích skupín je na dohode s vybraným/ou lektorom/lektorkou. Vzdelávacie aktivity budú prebiehať v rôznych regiónoch na území celého Slovenska v spádových oblastiach podľa lokalít obcí/MVO zapojených do NP TSP II. Predpokladaný časový harmonogram realizácie vzdelávania predstavuje obdobie 8/2022 – 5/2023.

Sumár činností lektora/lektorky v rámci NP TSP II :

 • výkon lektorskej činnosti pre TSP, TP a OP  v regiónoch realizácie projektu
 • príprava obsahu vzdelávaní, pracovných materiálov, spracovanie potrebnej administratívy (prezenčné listiny,    

správy zo vzdelávacej aktivity a pod.)

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupeň
 • minimálne 4 roky preukázateľnej praxe v oblasti definovanej témy vzdelávania (odborná prax, lektorské skúsenosti)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • poznanie a zohľadňovanie súčasných ľudsko-právnych východísk v lektorskej činnosti
 • chápanie a uplatňovanie konceptu interkultúrneho dialógu, solidarity a sociálnej spravodlivosti
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita
 • ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 13.5.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list
  1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní potvrdzujúce požadovanú odbornú prax, lektorské skúsenosti v téme vzdelávania musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR )
  2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (VŠ II. stupňa)
  3. Návrh osnovy vzdelávacej aktivity (štruktúra: cieľ vzdelávacej aktivity, obsahové zameranie vzdelávacej aktivity, metódy výučby, odporúčaná literatúra v rozsahu min. 2 A4 – max. 4 A4/ rozsah vzdelávania 2 x 7,5 hod.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Lektor/ka Krízová intervencia pre NP TSP II.“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151