EnglishSlovak

Za komunitnou prácou do Ostravy

  • Domov
  • Za komunitnou prácou do Ostravy
27 apr
0

V závere februára sme spolu s kolegyňami a kolegom absolvovali trojdňovú pracovnú cestu u našich susedov v Čechách. Navštívili sme Ostravu, ktorá je pre nás svojou činnosťou, skúsenosťami a výskumom v oblasti komunitnej práce veľkou inšpiráciou.

Sprevádzala nás Růžena Dunková, komunitná pracovníčka z *Diecéznej charity ostravsko-opavskej, ktorá sa už od roku 2014 pod záštitou Moravsko-slezského kraje venuje rozvoju komunitnej práce v Ostrave – Kunčičkách. Program nám hostiteľka pripravila naozaj intenzívny za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Stretli sme sa so šikovnými a zaujímavými ľuďmi, pre ktorých je téma komunitnej práce na prvom mieste.

Pre všetkých z vás, ktorí sa s termínom „komunitná práca“ stretávate prvýkrát, skúste sa zamyslieť nad nasledovnými riadkami… Vždy, keď stojíte pred nejakou úlohou, ktorú máte splniť, môžete si vybrať z troch základných spôsobov riešenia:

  • Urobím to sám/a
  • Dajte mi ľudí a urobíme to
  • Nech si to urobia sami

Skúste si potichu odpovedať, ktorý z variantov by ste si vybrali?

Asi najhorším variantom je stratégia „urobím to sám/a“. Znamená to, že o všetkom budem rozhodovať sám/a, svoje kolegyne a kolegov budem poverovať maximálne jednoduchými a presne vymedzenými úlohami. O mnoho lepší variant, ktorému sa ľudovo a s trochou nadhľadu hovorí je „dajte mi ľudí a urobíme to“. V tejto možnosti sa počíta so schopnými ľuďmi, na ktorých je možné preniesť časť zodpovednosti. Posledná možnosť „nech si to urobia sami“ sa spolieha na to, že ľudia, ktorí majú nejaký problém, ktorý je potrebné riešiť, sú vlastne tí, ktorí by ho mali vedieť vyriešiť. Oproti predchádzajúcim dvom variantom to znamená, že hlavnými aktérmi zmeny sú ľudia, ktorých sa problém najviac týka. Organizovanie komunít a komunitná práca sú postavené práve na tomto princípe (Tožička, 2018).

„Komunitná práca, nie je sociálna práca, nie je to sociálne poradenstvo, kde je sociálny pracovník odborníkom. Komunitná práca je odlišná už v samotnej filozofii prístupu k ľuďom, kedy sú expertmi na riešenie spoločných problémov samotní ľudia z komunity. Komunitná práca je založená na princípoch posilňovania ľudí z komunít a ich aktívnej participácie. Komunitná práca je proces. Proces rozvoja v súlade s potrebami ľudí. Vyžaduje si však odvahu pracovníkov v komunitných centrách, ich schopnosť ľudí motivovať, povzbudzovať, posilňovať a odhodlanie samotných ľudí, že dokážu meniť veci aj vlastnými silami.“ 

Soňa Holíková – garantka odborných aktivít NP BOKKÚ

Účasť na lokálnej skupine aktívnych obyvateľov – Spoločná cesta

V Kunčičkách funguje niečo, čo tejto lokalite môže závidieť ktorákoľvek obec na Slovensku či v Čechách – jej aktívni obyvatelia. Všetko začalo mapovaním potrieb…  Komunitné pracovníčky sa stretávali s ľuďmi v lokalite a mapovali ich problémy. Cieľom bola aktivizácia členov komunity, ktorá viedla k participácii a k zmocneniu ľudí pri riešení ich problémov. Z aktívnej skupiny obyvateľov vznikla následne „jadrová skupina“. Tú podporovali tak, aby sa postupne stala hýbateľom ďalšieho rozvoja komunity (Evaluační zpráva projektu:„Komunitní práce…,2020). Skupina aktívnych obyvateľov – lokálny spolok s názvom „Spoločná cesta“ v Kunčičkách funguje už viac ako 6 rokov a my sme mali možnosť spoznať jeho členov a členky. Na lokálnej skupine sme si  vypočuli, čo všetko ľudí z komunity trápi, čo vedia spoločne vyriešiť a ako s vecami pohnúť.  Prostredníctvom tohto spolku a aktívnych ľudí si môžu ľudia sami aj naďalej zlepšovať podmienky pre život v Kunčičkách.

Stretnutie lokálneho spolku Spoločná cesta

Komunikácia medzi školou či správa domov …

Príkladov úspešných aktivít, ktoré si s pomocou komunitných pracovníčok a pracovníkov ľudia z komunity zorganizovali, je naozaj veľa. Základnej škole lokálna skupina pomohla s komunikáciou medzi školou a rodičmi detí z lokality. Aktívni oteckovia z Kunčičiek založili boxerský klub, ktorý dodnes trénuje deti z komunity. Aktívni obyvatelia založili aj skupinu dobrovoľných správcov jednotlivých vchodov, na ktoré sa nájomníci môžu obracať pri riešení problémov v jednotlivých bytových domoch. Aktivít by sme mohli vymenovať ešte oveľa viac, všetky však spája jedna spoločná vec a to sú aktívni ľudia z komunity.

Komentovaná prehliadka Ostrava Kunčičky

Kolegovia z charity si pre nás pripravili komentovanú prehliadku lokality Kunčičky, ktorá nás ešte viac ponorila do života miestnej komunity a bola príjemným spestrením našej návštevy. Dozvedeli sme sa, že Kunčičky sa stretávali so stigmou sociálne vylúčenej lokality. Keď sme sa však prešli uličkami, toto slovné spojenie nám ani nenapadlo, práve naopak, čakali nás pokojné a čisté ulice a prírodné zákutia. Veľký podiel na tom majú samotní obyvatelia.

Za pozitívnymi výsledkami často stojí veľa pokusov, potknutí či malých neúspechov.

Napriek tomu, že zoznam pozitívnych výsledkov komunitnej práce v Kunčičkách je rozsiahly, je potrebné spomenúť aj bariéry, ktoré museli pri svojich aktivitách komunitné pracovníčky a pracovníci a predovšetkým aktívni lídri komunity opakovane prekonávať. Medzi najčastejšie bariéry patrili:

  • osobné záujmy vyhrávali nad záujmami verejnými/spoločnými (ísť pre drevo na kúrenie, nakúpiť, uvariť a pod.),
  • obavy z predsudkov, ktoré by mohli mať zástupcovia iných inštitúcií a organizácií pri rokovaniach s členmi (bývam v sociálne vylúčenej lokalite, neviem sa vyjadrovať, antipatia, diskriminácia, pretože som Róm/ka),
  • silné rodinné väzby v lokalite, čo mohlo znemožniť otvorene hovoriť o problémoch, ktoré sa dotýkajú práve ich rodinných príslušníkov (úžera, predaj drog, prostitúcia, susedské spory),
  • komunitná práca je pre ľudí niečo nové (majú strach, niektorí to môžu vnímať ako udávanie a pod.) (Evaluační zpráva projektu:„Komunitní práce…,2020).

Ak chcete robiť veľké zmeny, musíte na ne pomaly, všetko nefunguje okamžite. Netreba sa báť ani chýb, či malých neúspechov, pretože tie nás všetkých predsa učia a posúvajú vpred.

Ostravská Univerzita – fakulta sociálnich studií

Spolupráca s akademickou sférou v oblasti komunitnej práce v Ostrave je nevšedná. Fakulta sociálnich studií Ostravské Univerzity sa zaoberá témou komunitnej práce ako jednou z prioritných tém a my sme mali možnosť stretnúť sa s jej dekankou, odborníčkou na tému komunitnej práce v Českej republike. PhDr. Alicou Gojovou, Ph.D, ktorá od roku 1999 pôsobí na Katedre sociálnej práce Fakulty sociálnych štúdií Ostravskej univerzity v Ostrave.

Návšteva Ostravskej UniverzityFakulta v rámci svojho vzdelávacieho portfólia ponúka ročný kurz „Komunitná práca v kontexte sociálne vylúčených lokalít“. Študenti tohto kurzu tak môžu nadobudnúť množstvo teoretických, ale i praktických poznatkov, ktoré im pomôžu pri ich ďalšej praxi komunitných pracovníkov a pracovníčok.

Veľkým úspechom Univerzity je aj vytvorenie softwaru na evidenciu a evaluáciu komunitných aktivít s názvom „EVKA“. Software bol vyvinutý expertami a expertkami Ostravskej Univerzity priamo pre komunitných pracovníkov, pre metodikov komunitnej práce a pre vedúcich tímov komunitných pracovníkov.

Okrem akademickej sféry je úspešná aj spolupráca s Moravskosliezskym krajom, ktorý intenzívne podporuje rozvoj komunitnej práce v kraji. Kraj poskytuje po celú dobu prípravy aj realizácie projektov na podporu komunitnej práce finančnú aj metodickú podporu.  Z iniciatívy Moravskosliezskeho kraja a v spolupráci s Fakultou sociálnych štúdií Ostravskej univerzity vzniklo na tento účel Metodické centrum komunitnej práce s názvom „Centrum metodické podpory“ Metodické centrum ponúka rôzne metodické materiály pre prax, individuálne konzultácie či rôzne školenia a workshopy pre aktérov komunitnej práce.

A čo sme si z Ostravy odniesli? Opýtali sme sa našich kolegov

Martin Slobodník, odborný konzultant.

 „Myslím si, že sme vo fáze pestovania malých priesad, chránených skleníkom. Postupne sa učíme, ako takúto záhradu založiť a ako sa o ňu starať, aby priniesla plody. Teraz sa učíme porozumieť tomu, aby sme si veci kvalitne pripravili a venovali im dostatok času. To, čo som si priniesol z Ostravy a čo by som chcel odovzdať komunitným centrám, ktoré navštevujem, je zameranie sa na mapovanie a prácu so skupinami aktívnych ľudí, ktoré sme si nazvali rady komunitného centra. Stretnutia s ľuďmi, poznanie ich vnútorných zdrojov a identifikovanie riešiteľných problémov, cez zdroje, ktorými disponujú, je cesta k budovaniu odborných kapacít v komunitách“

Aneta Daňková, projektová manažérka

Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, skvelý príklad efektívnej spolupráce, v rámci ktorej dokázal každý jeden článok maximalizovať svoje úsilie i potenciál či už ide o samosprávny kraj, akademickú obec resp. mimovládnu organizáciu, v prospech tých najzraniteľnejších. Na každej úrovni tam môžeme vidieť záujem, motiváciu a ozajstné chcenie, napĺňať tie „vyššie“, celospoločenské ciele, pre mňa úžasný synergický efekt. Dobilo nás to pozitívnou energiou i prinieslo veľa podnetov, ako ďalej pokračovať i u nás…


Zdroje použité v texte:

TOŽIČKA, T., UHLOVÁ, S. 2018. „ZÁKLADY A PRINCIPY KOMUNITNÍ PRÁCE“: Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy II [online]. Vlada.cz [cit.20.04.2022].Dostupné na internete:https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Publikace-komunitni_prace.pdf

JANŮLKOVÁ, I., DUNKOVÁ, R., HODEČEK, M. 2020. EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU: „Komunitní práce v Osadě míru“ [online]. Ssi.charita.cz [cit.20.04.2022]. Dostupné na internete: https://ssi.charita.cz/res/archive/085/010087.pdf?seek=1588271021


Vysvetlivky

*Komunitná práca Diecéznej charity ostravsko-opavskej pôsobí v sociálne vylúčenej lokalite Ostrava-Kunčičky od r. 2015. Cieľom je zapojiť miestnych obyvateľov, organizácie i samosprávu a spoločne ich pozitívne motivovať k zmenám. Komunitný tím pracuje na zlepšení komunikácie, rozvíjaní susedských vzťahov v lokalite a usiluje sa o väčšie povedomie o právach a povinnostiach obyvateľov lokality. Od roku 2020 pôsobí novo aj v ostravskej lokalite Prívoz a od roku 2021 v Ostrave-Vítkoviciach.