EnglishSlovak

Vstupný informačný seminár pre 5. cyklus NP DI PTT

  • Domov
  • Vstupný informačný seminár pre 5. cyklus NP DI PTT
09 mar
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) zorganizovala 08.03.2022 Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 5. cyklu. Medzi zariadenia, ktoré sa zapojili do posledného cyklu NP DI PTT patria Betánia Senec, n.o., Domov sociálnych služieb Rozsutec, Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok a Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.

Cieľom stretnutia bolo informovať zariadenia o procese hodnotenia, vzdelávania a spôsobe tvorby transformačného plánu. Účastníkom semináru bola vysvetlená podpora pri tvorbe a realizácii transformačných plánov, možnosť kvalitného a akreditovaného vzdelávania v rámci projektu, supervízie a odborné konzultácie. Účastníci boli oboznámení o možnosti účasti na tematických workshopoch a o pripravovaných diseminačných aktivitách projektu.

Príklad siete sociálnych služieb, autor: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.


Partnermi projektu bol predstavený proces deinštitucionalizácie, transformácie a tvorby komunitných služieb. Účastníci boli oboznámení s témou univerzálneho navrhovania zohľadňujúceho rôzne ľudské schopnosti a diverzity v oblasti navrhovania fyzického prostredia.
Taktiež boli informovaní o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a rôznymi formami aktivizácie ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.

Aktuálny počet zariadení, ktoré sú k 08.03.2022 do NP DI PTT aktívne zapojené je 43. Zariadeniam prajeme vytvorenie stabilných transformačných tímov a vypracovanie kvalitných transformačných plánov.