EnglishSlovak

Kto je garant odborných aktivít projektu NP TSP II?

  • Domov
  • Kto je garant odborných aktivít projektu NP TSP II?
25 feb
0
foto Zuzana Tordová

Nedávno sme sa v Bratislave rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňou, členkou tímu a odbornou garantkou projektu Zuzkou Tordovou, ktorej by sme sa aj touto cestou chceli zo srdca poďakovať za jej profesionalitu, odhodlanie a ľudský prístup. Zároveň jej do ďalšieho pracovného a súkromného života prajeme veľa úspechov, šťastia a energie.

b

foto Roman Csikos

Zuzku na pozícii odborného garanta vystriedal náš skúsený kolega Roman Csikos, ktorý v rámci národných projektov terénnej sociálnej práce, pracoval na rôznych pozíciách  ako supervízor, koordinátor vzdelávania a hlavný koordinátor – metodik. Po skončení viacročného pôsobenia v rámci ÚPSVaR sa spolupodieľal na šírení myšlienok podpory sociálne znevýhodnených prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja a Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie.

Dlhodobo svoju pozornosť cielil smerom k podpore aktivít v prospech ľudí bez domova žijúcich v meste Šaľa, etablovaniu terénnej sociálnej práce, sprístupneniu nízkoprahového ubytovania, kde pôsobil ako vedúci nocľahárne a koordinátor TSP. Rovnako v terénnych a koordinačných roliach pracoval na viacerých projektoch a aktivitách v prospech ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Podieľal sa na príprave odborných materiálov a publikácií spojených s komunitným plánovaním, TSP, Atlasom rómskych komunít, atď. Vyštudoval odbor sociálna práca na Trnavskej univerzite.

ilustračný obrázok

KTO JE GARANT ODBORNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU NP TSP II?

Je to človek, ktorý zabezpečuje riadenie a koordináciu odborných činností, ktoré súvisia s výkonom terénnej sociálnej práce a nastavuje procesy v oblasti výkonu TSP na Slovensku. Zabezpečuje spoluprácu s relevantnými kľúčovými organizáciami na národnej úrovni a ich sieťovanie so zapojenými subjektami (organizácie združujúce zamestnávateľov, samosprávu, VÚC a pod.).

Je odborným garantom tvorby metodík vypracovaných v rámci projektu. Metodicky riadi a koordinuje činnosť supervízorov, stanovuje obsahové smerovanie rozvoja supervízie v prostredí TSP. Spolupracuje na tvorbe a plánovaní výskumov zameraných na predstaviteľov hlavných cieľových skupín projektu s cieľom poskytnúť relevantné podklady pre tvorbu štátnych politík v sociálnej oblasti. Kontroluje výkon TSP z hľadiska odbornosti, podieľa sa na príprave obsahov vzdelávania, na realizácii vzdelávania a zabezpečení supervízie pracovníkov projektu. Zabezpečuje spoluprácu s relevantnými organizáciami na národnej úrovni a ich sieťovanie  s cieľom dosiahnutia koordinácie a synergie realizovaných sociálnych programov v regiónoch. Pri výkone činností spolupracuje s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR, resp. inými relevantnými organizáciami v prospech rozvoja sociálnej práce pre marginalizované skupiny obyvateľstva.