EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 5. cyklu projektu NP DI PTT

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 5. cyklu projektu NP DI PTT
23 feb
0

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 22.12.2021 do 21.01.2022.

Hodnotenie predložených žiadostí bolo v súlade s Kritériami pre výber tretích subjektov v NP DI PTT (ďalej „Kritériá“), ktoré prijal Riadiaci výbor NP DI PTT dňa 01.02.2019. Hodnotenie prebiehalo v dvoch úrovniach – 1. administratívna kontrola a 2. posúdenie splnenia Kritérií a výpočet získaného počtu bodov.

Na adresu IA MPSVR SR prišlo 5 žiadostí, z ktorých štyri neboli kompletne vyplnené.
V rámci administratívneho hodnotenia boli žiadatelia vyzvaní na doplnenie niektorých príloh, respektíve chýbajúcich informácií do predloženej žiadosti. Vyhodnotených bolo celkovo 5 žiadostí, pričom všetci žiadatelia splnili hodnotiace kritériá. Následne bol vytvorený zoznam žiadostí podľa počtu získaných bodov. Na základe tohto zoznamu, bude s nimi uzatvorená zmluva o spolupráci.

Na stiahnutie: Zoznam úspešných žiadateľov o zapojenie sa do 5.cyklu projektu NP DI PTT (xlsx, 10,3 kB)