EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor – metodik/-čka v NP TSP II

  • Domov
  • Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor – metodik/-čka v NP TSP II
10 feb
0

Miesto výkonu práce: Nevädzova, Bratislava

Ponúkaný plat /brutto/: 1830€/mesiac

Termín nástupu: 01.03.2022 /dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok s možnosťou predĺženia

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Hlavný koordinátor – metodik bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). Jedná sa o prácu v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Miestom výkonu práce je Bratislava, práca zahŕňa aj služobné pracovné cesty v rámci celého Slovenska (pravidelný kontakt s regionálnymi koordinátormi, supervízormi, zástupcami zapojených obcí a MVO).

Náplň práce zahŕňa výkon nasledujúcich odborných činností:  

–        príprava metodiky výkonu  terénnej sociálnej práce a jej koordinácie – nastavovanie procesov v oblasti výkonu terénnej sociálnej práce,

–        posudzovanie výkonu terénnej sociálnej práce z odborného hľadiska,

–        riadenie regionálnych koordinátorov, supervízorov a monitorovanie ich práce,

–        metodické vedenie a usmerňovanie regionálnych koordinátorov, supervízorov,  terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,

–        odborné spracovanie výstupov regionálnych koordinátorov, supervízorov,  terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,

–        spolupráca na príprave obsahov vzdelávania a ich realizácie,

–        spolupráca na  zabezpečení supervízie,

–        súčinnosť pri výbere a zazmluvňovaní žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,

–        súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov zapojených subjektov,

–        schvaľovanie procesu a výsledkov výberových konaní u spolupracujúcich subjektov,

–        spolupráca s vecne príslušnými odbormi MPSVR SR, partnerskými organizáciami z verejného, neziskového sektora,

–        ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na centrálnej úrovni,

–        ďalšie činnosti na základe usmernenia garanta odborných aktivít, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Požadované vzdelanie a prax:

–        II. stupeň VŠ sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy,

–        minimálne 5 rokov odbornej praxe,  

–        absolvovaný akreditovaný supervízny výcvik.

Počítačové znalosti – používateľ:

pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:  

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

–        samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,

–        orientácia v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,  

–        skúsenosti s vedením a koordinovaním pracovných tímov, resp. s poskytovaním supervízie,

–        aktívny vodič, ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://crz.gov.sk/zmluva/6153424/

Stručná informácia o projekte:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom realizovania národných projektov. Jedným z nich je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.02.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Motivačný list.
  2. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone  odbornej praxe musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).
  3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa).
  4. Minimálne dve referencie.
  5. Doklad o absolvovanom akreditovanom supervíznom výcviku.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Hlavný koordinátor – metodik NP TSP II“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151