EnglishSlovak

Výkon hodnotenia podmienok kvality a metodická podpora hodnotiteľských tímov v roku 2021

  • Domov
  • Výkon hodnotenia podmienok kvality a metodická podpora hodnotiteľských tímov v roku 2021
09 feb
0

Výkon hodnotenia podmienok kvality a metodická podpora hodnotiteľských tímov v roku 2021

Odborné aktivity národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), týkajúce sa výkonov hodnotenia podmienok kvality a metodickej podpory hodnotiteľských tímov, pokračovali aj v roku 2021, i keď s relatívne veľkou prestávkou, spôsobenou šírením ochorenia COVID-19. Pozastavenie týchto aktivít NP KSS spôsobilo, že prvých 5 mesiacov v roku 2021 sa nerealizovali žiadne výkony hodnotenia. Sme radi, že následný vývoj epidemiologickej situácie nám od júna 2021 opäť umožnil, aby sme pokračovali aj v realizácii pilotných a riadnych výkonov hodnotenia podmienok kvality.

Základ systému hodnotenia podmienok kvality v rámci NP KSS tvorí pilotný výkon hodnotenia podmienok kvality, ktorého cieľom je pilotne overiť výkon hodnotiteľskej činnosti a zároveň overiť možnosť zavedenia užívateľského prvku do hodnotiteľskej činnosti. Užívateľský prvok zastrešujú zástupcovia skupín užívateľov. Sú to osoby, ktoré majú vlastnú životnú skúsenosť s využívaním určitej sociálnej služby.

Do pilotného výkonu hodnotenia sa na začiatku projektu bolo vybraných 24 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú rôzne druhy a formy sociálnych služieb.

V roku 2021 sme v rámci NP KSS začali s realizáciou 6 pilotných výkonov hodnotenia podmienok kvality. Avšak pri jednom hodnotení sa pilotný výkon na mieste nezrealizoval z dôvodu vyhlásenia karantény u poskytovateľa sociálnej služby. V nasledujúcom prehľade môžete vidieť len pilotné hodnotenia, pri ktorých bolo hodnotenia realizované priamo na mieste.

Z hore uvedených hodnotení podmienok kvality sa nám v roku 2021 podarilo ukončiť prvé štyri hodnotenia (pilotný výkon v Romano Jilo bude ukončený až v roku 2022). V rámci nich prešlo praktickou prípravou na výkon hodnotenia celkom 11 externých hodnotiteľov NP KSS, z ktorých 2 boli zástupcovia skupín užívateľov.

Okrem pilotných hodnotení, NP KSS participuje (spolu s internými hodnotiteľmi MPSVR SR) aj na riadnych výkonoch hodnotenia podmienok kvality, ktorých cieľom je nastaviť metodiku bežného výkonu hodnotenia podmienok kvality na základe výsledkov pilotného overenia hodnotiteľskej metodiky.

V roku 2021 bolo spustených celkom 13 riadnych výkonov hodnotenia podmienok kvality, na ktorých participovalo až 18 externých hodnotiteľov NP KSS. Z týchto hodnotení bol však v danom roku ukončený len jeden riadny výkon. Zároveň však boli dokončené 3 riadne výkony, ktoré sa začali realizovať ešte v roku 2020.

Napriek tomu, že sme v roku 2021 čelili relatívne zložitej pandemickej situácii, považujeme za úspech, že sa nám podarilo uskutočniť aspoň časť z pôvodne plánovaných aktivít NP KSS. Veríme, že aj rok 2022 so sebou prinesie ďalšie príležitosti a výzvy v súvislosti s výkonom hodnotenia podmienok kvality a podpory hodnotiteľských tímov.