EnglishSlovak

Vzdelávanie: Prevencia násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce

  • Domov
  • Vzdelávanie: Prevencia násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce
02 feb
0

d

Od druhej polovice októbra 2021 do januára 2022 sme pre našich TSP a TP v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (KMC) (ktoré funguje pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny) zorganizovali vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu domáceho násilia v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Vzhľadom k pandemickej situácii prebiehalo vzdelávanie online formou, a to pre cca 500 účastníčok a účastníkov v dvojdňových blokoch (dva 4-hodinové bloky).

V rámci vzdelávania sa TSP a TP oboznámili so základnými východiskami problematiky násilia na ženách, domáceho a partnerského násilia. Pozornosť sa venovala objasneniu základných pojmov, ďalej foriem, dôsledkov, vplyvu a cyklu násilia.

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

Účastníci a účastníčky si vymieňali skúsenosti a hovorili o tom, aké sú najčastejšie mýty a prekážky pri práci s ľuďmi, ktorí zažívajú domáce a partnerské násilie. Lektorky predstavili v rámci vzdelávania rôzne postupy pre poskytnutie základnej pomoci obetiam násilia. Súčasťou vzdelávania bolo aj interaktívne riešenie viacerých prípadových štúdií. 

Veríme, že vďaka týmto vzdelávacím aktivitám sa podarí zvýšiť informovanosť a povedomie našich TSP a TP o problematike násilia na ženách a domáceho násilia, ako aj zvýšiť ich scitlivenie a kompetencie na prácu s ľuďmi, ktorí zažívajú násilie.

notebook online prezentacia

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk