EnglishSlovak

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2022 v rámci NP TSP II

  • Domov
  • Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2022 v rámci NP TSP II
12 jan
0

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce (uvedených v bode 5.4.).

Na základe normatívneho mechanizmu stanoveného vo Vyzvaní pre NP TSP II a v Príručke pre Prijímateľa a na základe aktuálnych možností rozpočtu NP TSP II IA MPSVR SR, s účinnosťou od 1.1.2022, zvyšuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov za kalendárny mesiac v porovnaní so sumou stanovenou v Zmluve o spolupráci pre rok 2021 (bod 5.4. Zmluvy o spolupráci) a index zvýšenia stanovuje na 3,0 %.

Zároveň platí, že zvýšenie finančných prostriedkov na personálne výdavky je zhora ohraničené maximálnou sumou, ktorú stanovil pre oprávnenosť týchto výdavkov Riadiaci orgán. Limity celkovej ceny práce („CCP“) sú pre dotknuté pozície nasledovné:

Názov pracovnej pozícieMaximálny limit CCP na rok 2022
Terénny sociálny pracovník1 905 €
Terénny pracovník1 253 €
Odborný pracovník pre oblasť financií, bývania a zamestnania2 185 €

g

Upozorňujeme, že tieto limity sa aplikujú až vtedy, ak výpočet CCP zamestnancov je vyšší ako stanovený limit. V prípade CCP, ktorá je nižšia ako uvedený limit, je oprávneným výdavkom výška dotyčnej CCP po aplikovaní indexu (tj. výška CCP, ktorá bola v čase vstupu do NP TSP II odrazom mzdovej politiky zamestnávateľa).

V prípade potreby vyjasnenia problémových bodov, či uistenia sa o správnom výpočte maximálnej  oprávnenej sumy za zamestnanca od 1.1.2022, kontaktuje prosím príslušných Vám pridelených finančných manažérov.

Kontakty:

Boľoš Alexandra
tel.: 02 204 315 78
alexandra.bolos@ia.gov.sk

Martina Bjalončíková
tel.: 02 20 431 306
martina.bjaloncikova@ia.gov.sk

Zuzana Horáčková
tel.: 02 20 431 116
zuzana.horackova@ia.gov.sk

Patrícia Koncová
tel.: 02 20 431 578
patricia.koncova@ia.gov.sk

Edita Zahorecová
tel.: 02 20 431 407
edita.zahorecova@ia.gov.sk

Zuzana Červenková
tel.: 02 20 431 407
zuzana.cervenkova@ia.gov.sk

Nataša Ďuricová
tel.: 02 20 431 210
natasa.duricova@ia.gov.sk

Rastislav Ulbricht
tel.: 02 20 431 116
rastislav.ulbricht@ia.gov.sk