EnglishSlovak

Štatistický prehľad odborných príprav pre poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2021 v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

  • Domov
  • Štatistický prehľad odborných príprav pre poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2021 v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb
17 dec
0

Štatistický prehľad odborných príprav pre poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2021 v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Pri vzniku národného projektu bol jedným zo zadaných cieľov zrealizovať 104 odborných príprav (seminárov) pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v priebehu 3 rokov – 13 v každom samosprávnom kraji. Tieto odborné prípravy boli a sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. Samotným cieľom národného projektu Kvalita sociálnych služieb v rámci podaktivity 1.1 – Odborná príprava, metodická podpora a metodické vedenie, je zabezpečiť a realizovať kontinuálnu odbornú prípravu – metodickú podporu poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie podmienok kvality do ich vlastnej praxe, na základe pre tento účel pripravenej metodiky, v súlade s prílohou č.2 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tento cieľ so sebou nesie vysokú dôležitosť pre spoločnosť.

V roku 2021 sa nám podarilo zrealizovať dohromady 29 odborných príprav. Z toho bolo 15 príprav v prezenčnej forme a 14 v online forme. Celkovo sa odbornej prípravy v roku 2021 zúčastnilo 555 odborných zamestnancov. V centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb sa v roku 2021 nachádzalo vyše 2000 poskytovateľov sociálnych služieb, z toho do národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo zapojených 273 poskytovateľov sociálnych služieb. Z tohto počtu sa v roku 2021 odbornej prípravy zúčastnilo 35 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa zúčastnili vzdelávania aj v rokoch 2019 a 2020. Odborných príprav sa zúčastnili verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Verejní poskytovatelia sa zúčastnili v počte 137 a neverejní v počte 101. V roku 2021 sa teda do odbornej prípravy zapojilo celkovo 238 poskytovateľov sociálnych služieb. Niektorí z poskytovateľov sa zúčastnili tak online, ako aj prezenčnej formy odbornej prípravy z dôvodu prejavenia záujmu o účasť viacerých svojich odborných zamestnancov. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy a splnení podmienok bolo v roku 2021 vydaných 507 osvedčení.

Najčastejšie boli zastúpení poskytovatelia s územnou pôsobnosťou v Prešovskom samosprávnom kraji v počte 58. Čo sa týka druhu sociálnej služby, najväčší záujem o odbornú prípravu prejavili poskytovatelia zo zariadení pre seniorov v počte 51. Z hľadiska formy sociálnej služby dominovala pobytová forma v počte 123.

Prehľad zrealizovaných odborných príprav pre poskytovateľov sociálnych služieb
Národného projektu Kvalita sociálnych služieb v jednotlivých krajoch v roku 2021

Prehľad počtu zapojených poskytovateľov sociálnych služieb v odborných prípravách
Národného projektu Kvalita sociálnych služieb v roku 2021

Zoznam pracovných pozícií účastníkov odborných príprav pre poskytovateľov
sociálnych služieb Národného projektu Kvalita sociálnych služieb

 

V roku 2021 sa odbornej prípravy pre poskytovateľov sociálnych služieb najčastejšie zúčastnili odborní zamestnanci na pracovnej pozícii sociálny pracovník v počte 255 čo predstavuje 40,54% z celkového počtu účastníkov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci na pracovnej pozícii riaditeľ v počte 85. Treťou najčastejšou skupinou boli vedúci oddelenia v počte 84.

Prehľad zúčastnených druhov sociálnych služieb na odborných prípravách
Národného projektu Kvalita sociálnych služieb

 

V rámci zariadení sociálnych služieb sa v roku 2021 zapojilo do odbornej prípravy až 51 zariadení, ktoré poskytujú druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov, čo predstavuje 22,43% z celkového počtu. V počte 46, teda druhú najpočetnejšiu skupinu tvoriliúčastníci poskytujúci- domácu opatrovateľskú službu s percentuálnym podielom 19,33%. Na tretej pozícii boli domovy sociálnych služieb v počte 34 (14,29%).

94% účastníkov odbornej prípravy v roku 2021 pozitívne zhodnotilo prínos odbornej prípravy, čím tento národný projekt prispieva k uvedomeniu si dôležitosti zvyšovania kvality a k samotnej implementácii podmienok kvality do praxe jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb. Odborné semináre poskytujú účastníkom kľúčové informácie,  čo dokazujú spätné väzby odborných zamestnancov poskytovateľov. Účastníci prostredníctvom kvantitatívnej spätnej väzby pomocou Likertovej škály na stupnici 1 – najlepšie, 5 – najhoršie klasifikujú svoju celkovú spokojnosť s absolvovaním odborného seminára známkou 1,3 čo je významne pozitívny ukazovateľ. Až 92% účastníkov seminárov uviedlo, že po absolvovaní odbornej prípravy bude vedieť získané vedomosti preniesť do svojej praxe.

Leave A Comment