EnglishSlovak

Metodické stretnutie Zvolen

  • Domov
  • Metodické stretnutie Zvolen
21 sep
0

Metodické stretnutie Zvolen

V dňoch 7-8.9.2021 tím národného projektu Kvalita sociálnych služieb (ďalej aj ako „NP KSS“) IAMPSVR SR zorganizoval dvojdňové Metodické stretnutie vo Zvolene, ktorého sa  zúčastnili takmer všetci aktéri národného projektu. Cieľom stretnutia bolo odprezentovať aktuálny stav projektu a informovať o uskutočnených a plánovaných aktivitách projektu.

V rámci programu sme sa dozvedeli o pripravovaných legislatívnych zmenách zákona o sociálnych službách č. 448/2008, o ktorých informoval riaditeľ odboru hodnotenia kvality sociálnych služieb  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr. Ing. Ondrej Buzala.  Garant lektorského tímu pre poskytovateľov, prof. Mátel, prítomných oboznámil s prehľadom výstupov z odborných seminárov NP KSS pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Garantka lektorského tímu pre hodnotiteľov, prof. Repková, pripravila workshop s názvom Revízia štandardov kvality a validácia metodík. V rámci danej aktivity boli externí hodnotitelia, zástupcovia skupín užívateľov a lektori metodici NP KSS  rozdelení do 4 pracovných skupín pod vedením expertov NP KSS. V daných skupinách sa riešili skúsenosti s výkonom hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb. Cieľom workshopu bolo najmä získať hodnotné podnety k revízii štandardov hodnotenia kvality sociálnych služieb.

Evaluačný tím NP KSS, vedený doc. Kuzyšinom, využil dané stretnutie na uskutočnenie fokusových skupín,   výstup ktorých bude súčasťou priebehovej evaluácie projektu. Fokusových skupín sa zúčastnili externí hodnotitelia, zástupcovia skupín užívateľov a interní hodnotitelia z odboru hodnotenia kvality sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Počas druhého dňa stretnutia prezentoval odborní tím zložený z interných zamestnancov NP KSS stav aktuálneho plnenia odborných aktivít spolu s prezentáciou monitorovacích údajov NP KSS počas implementácie projektu. Po prezentáciách sa otvoril široký priestor pre diskusiu s účastníkmi stretnutia.  

Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Leave A Comment