EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v NP TSP II

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v NP TSP II
18 aug
0

Miesto výkonu práce: Bratislava a širšie okolie – domáca práca, telepráca

Ponúkaný plat: 1 600 € 

Termín nástupu: 15.09.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Regionálny koordinátor/koordinátorka  bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). Jedná sa o prácu z domu, v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II bude pôsobiť v Bratislave a okolitých mestách (cca 5-6), ktoré pravidelne  osobne navštevuje.  Jeho/jej  hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna partnerská spolupráca s danými MVO a obcami. Hlavnou náplňou práce regionálneho koordinátora je najmä:

 • pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo pri  práci terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a primeranosť postupov v terénnej sociálnej práci, resp. v rámci odborných činností,
 • komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
 • súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II,
 • súčinnosť a zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov,  terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,
 • spolupráca na riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
 • komunikácia (napr. vedenie a príprava pracovných stretnutí a porád) a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie v rámci sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
 • spracovanie prípadových štúdií,
 • spolupráca na organizovaní vzdelávania a  supervízie pre TSP, TP a OP,
 • súčinnosť pri výbere žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
 • ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
 • ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

Požadované vzdelanie a prax:

 • VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo,  pedagogika  alebo iné humanitné a sociálne vedy,
 • minimálne 3 – 5 rokov odborná prax.

Počítačové znalosti – používateľ: 

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz:

 • skupina B, aktívny vodič, podmienka vlastné motorové vozidlo

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať, schopnosť riešiť konflikty,
 • schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
 • ochota a schopnosť pravidelne cestovať v rámci prideleného regiónu Ba+ ďalšie mestá cca v okruhu 60/80 km,
 • miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality a skupiny,
 • skúseností s vedením a koordináciou pracovných tímov,
 • výhodou sú skúsenosti s vedením skupín, facilitačné zručnosti, poskytovanie supervízie, bydlisko v Ba.

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf (gov.sk)

Stručná informácia o NP TSP II:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 20.08.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,

Leave A Comment