EnglishSlovak

Interná výzva na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II

  • Domov
  • Interná výzva na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II
08 jún
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejňuje

Internú výzvu

na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií

terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka

v rámci implementácie NP TSP II

Názov projektu:                                     Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
(NP TSP II)

Operačný program:                                Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Kód/číslo internej výzvy:                       NP TSP II/ 02-2021

Dátum zverejnenia internej výzvy:         8. jún 2021

Dátum uzavretia internej výzvy:             9. júl 2021

Schválil:                                                Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ


Interná výzva

na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka

v rámci implementácie NP TSP II

  1. Základné informácie o cieľoch výzvy

Cieľom tejto výzvy je posilniť personálne kapacity na pozíciách terénny sociálny pracovník (ďalej aj ako „TSP“) a terénny pracovník (ďalej aj ako „TP“) pri výkone terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „Tsp“) v komunitách, v ktorých sa táto potreba preukáže ako nevyhnutná. Potreba posilnenia kapacít musí byť reálne identifikovaná, pričom  dôraz bude kladený aj na zachovanie zásad efektívnosti a účelnosti vynaloženia finančných prostriedkov.

2. Oprávnené subjekty pre podanie žiadosti

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú tie mestá, obce a MVO, ktoré majú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci v rámci NP TSP II, t.j. v rámci tohto NP realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP prípadne TP v príslušnej lokalite. Interná výzva podporí mestá, obce a mimovládne organizácie zapojené do NP  TSP II, na území ktorých sa preukáže potreba a účelnosť vyššieho počtu TSP príp. TP v porovnaní s aktuálnym stavom.

3. Možnosti navýšenia pozícií TSP resp. TP

V rámci tejto výzvy je možné navýšiť počet doteraz financovaných pozícií o maximálne 2 pracovné pozície, nerozhoduje či o pozíciu TSP alebo TP.

4. Časový rámec financovania pozícií

Po vyhodnotení žiadostí a následnom podpísaní dodatku k Zmluve o financovaní je potrebné vypísať na dotyčné pracovné miesto výberové konanie, podľa postupu stanoveného v Príručke pre zapojené subjekty. Koniec financovania aktivít TSP a TP v rámci NP TSP II je 31. marec 2023.

5. Postup pri predkladaní žiadosti

Mesto/obec/MVO, ktoré/ktorá spĺňa podmienku stanovenú v bode č. 2 vyplní formulár žiadosti (príloha výzvy). V žiadosti je potrebné popísať v čom spočíva potreba zvýšenia počtu zamestnancov Tsp, pričom je vhodné argumentáciu podporiť reálnymi dátami.

Pri predkladaní žiadosti je dôležité, aby

  1. žiadateľ vyplnil žiadosť v stanovenom formáte,
  2. vytlačenú žiadosť podpísal štatutárny orgán a opatril ju odtlačkom pečiatky (ak sa používa),
  3. podpísanú žiadosť zaslal na adresu NP TSP II najneskôr v deň uzávierky, ktorá je stanovená v bode č. 7.

Takto finalizovanú žiadosť doručí na adresu doručenia v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musí byť uvedený nápis: „Žiadosť NP TSP II/2-2021“.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava,

Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

  • doporučenou poštovou prepravou[1],

alebo

  • osobne na podateľni IA MPSVR SR,
  • kuriérskou službou,

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej IA MPSVR SR.

Žiadosť sa považuje za riadne doručenú, ak žiadosť a jej prílohy sú vypracované na počítači, čitateľne, v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu žiadosti. V prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený oficiálny preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.

Žiadosť sa považuje za doručenú včas ak bola predložená do termínu uzavretia Oznámenia. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať žiadosť včas je dátum odovzdania listinnej verzie žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.

Pokiaľ na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania písomnej formy dokumentácie žiadosti na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa na preukázanie dátumu odovzdania zásielky obsahujúcej žiadosti na poštovú prepravu – žiadateľ tak môže urobiť preukázaním odovzdania zásielky na poštovú prepravu prostredníctvom podacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom. IA MPSVR SR nezodpovedá za žiadosť, ktorú žiadateľ  zašle poštou alebo  kuriérskou  službou, ak bude poškodená, príp. nebude doručená.  IA MPSVR SR nezodpovedá ani za prípadné dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

Obdobne sa postupuje pri overovaní splnenia stanovenej lehoty aj pri predkladaní iných dokumentov v rámci hodnotiaceho procesu. 

Žiadosť je doručená v určenej forme, ak je vyplnený predpísaný formulár žiadosti na počítači a zároveň je doručený v listinnej podobe vrátane príloh, ktoré sú originálom alebo overenou kópiu dokumentov.

V prípade, ak žiadateľ (obec, MVO) nepredloží žiadosť riadne, alebo včas, alebo v určenej forme, IA MPSVR SR nebude takúto žiadosť posudzovať.

Podpísaním  žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky tejto výzvy.

6. Posudzovanie predložených žiadostí

Ku každej predloženej žiadosti, doručenej podľa stanovených podmienok, príslušný regionálny koordinátor (ďalej aj ako „RK“) vyhotoví stanovisko.  Žiadosť obce/MVO spolu so stanoviskom príslušného RK posúdi hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov manažmentu NP TSP II, jeho regionálnych štruktúr (regionálni koordinátori) a Riadiaceho výboru  NP TSP II. Cieľom posúdenia žiadosti je identifikovať a posúdiť reálnu potrebu zvýšenia personálnych kapacít vo výkone Tsp na základe sociálnej situácie cieľovej skupiny v lokalite a doterajšieho výkonu Tsp prostredníctvom aktuálnych kapacít, a tým zabezpečiť účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.

7. Termín na predloženie žiadosti

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti v rámci tejto výzvy je 9. júl 2021.

8. Poskytovanie informácií

V prípade akýchkoľvek  otázok, súvisiacich s problematikou tejto Výzvy,  je potrebné obrátiť sa na príslušného regionálneho koordinátora NP TSP II (kontakty na RK).

Prílohy:

  1. Formulár žiadosti

[1] V súlade s podmienkami stanovenými Zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platnosť zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým nie je dotknutá.

Leave A Comment