EnglishSlovak

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

  • Domov
  • Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.
24 máj
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 24.05.2021 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

V rámci tohto oznámenia sa do NP DI PTT môžu zapojiť zariadenia sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s celkovým počtom kapacít viac ako 40 miest a zároveň poskytujúcich pobytovú formu sociálnej služby. Možnosť zapojiť sa do 4.kola majú všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré neuspeli v 1., 2., a 3. kole, alebo ktoré sa nestihli prihlásiť v predchádzajúcom období.

Z prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované kritériá vyberieme 26 zariadení.

Hlavným cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia.

Do projektu sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky.

Postup a kroky zapojenia sa do tohto národného projektu nájdete v časti Ako sa zapojiť.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa témy deinštitucionalizácie a zapojenia sa do projektu kontaktujte naše regionálne koordinátorky/konzultantky, ktoré pôsobia v každom regióne – v každom samosprávnom kraji.

Leave A Comment