EnglishSlovak

Tlačová správa

07 feb
0

Projekt terénnej sociálnej práce sa opäť naplno rozbieha vo viac ako 200 obciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky úspešne spustila v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu v sociálne vylúčených spoločenstvách.

Počas svojej existencie sa terénna sociálna práca stala pre mnohých ľudí v obciach nevyhnutnou,  často jedinou nízkoprahovou intervenciou, ktorá je nápomocná pri riešení celého spektra problémov a náročných životných situácií.  „Naším spoločným cieľom je pomôcť im k lepšiemu, kvalitnejšiemu životu a  sprístupniť im existujúce spoločenské zdroje. Mnohí z ľudí, ktorí sa ocitnú v núdzi, častokrát ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde si požiadať o pomoc, načo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú subjekty, ktoré sa zapájajú do našich národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám,“ priblížila cieľ národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pani Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce  tak pokračuje v profesionalizácii výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku, a to nielen pokračujúcimi vzdelávaniami a supervíziou terénnych sociálnych pracovníkov a ich metodickým vedením, ale aj skvalitnením poskytovaných intervencii v oblasti bývania, zamestnania a financií vytvorením a podporou nových odborných pozícií zameraných na tieto témy. Do národného projektu sa zapojili obce a mestá, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci. Výsledkom je viac ako 203 úspešne zapojených subjektov.

Podporených bude 500 pracovných miest

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce je opäť financovaný z Európskeho sociálneho fondu a bude sa realizovať do marca 2023. „V rámci projektu plánujeme finančne podporiť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 odborníkov. Podporíme aj nové pozície odborných pracovníkov, ktoré by sa mali v obciach viac zamerať v oblasti bývania na aktívne vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potencionálnych nájomcov, podnecovanie legalizácie stavieb a vysporiadania pozemkov, či iniciovanie programov tzv. housing first – v prvom rade bývanie“ uviedla Zuzana Borgulová. V oblasti financií projekt očakáva profesionalizáciu práce pri oddlžovaní ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci, poradenstvo a prevenciu pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi, pri exekučných konaniach, či osobných bankrotoch. V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potencionálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z marginalizovaných rómskych komunít ako aj z radov ľudí bez domova, v prípade potreby ich sprevádzať v prvých týždňoch pracovného procesu a celkovo scitlivovať zamestnávateľov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Terénna sociálna práca má význam

Terénna sociálna práca prináša do spoločnosti princípy antiopresívnych a antidiskriminačných teórii a praxe sociálnej práce, je postavená najmä na rovnosti a akceptácii kultúrnej, či subkultúrnej rôznorodosti, stojí na strane človeka, s ktorým pracuje, rešpektuje ho, je postavená na princípoch sociálnej spravodlivosti, dodržiavania ľudských práv, sprístupňuje občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožňuje im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporuje ich právo žiť kvalitnejší a dôstojnejší život.  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje terénnu sociálnu prácu už od roku 2005, pričom od roku 2012 vo forme národných projektov, ktoré sa vyznačujú nižšou administratívnou náročnosťou a najmä metodickou a koordinačnou podporou pre zapojené subjekty, predovšetkým obce.  V rámci predošlého národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji (75), následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji (65) a Košickom samosprávnom kraji (40). Od roku 2017 sa do projektu terénnej sociálnej práce zapájajú aj organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR.

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200206TBB00233

Leave A Comment