EnglishSlovak

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

  • Domov
  • Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu
28 okt
0

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov
v rámci výzvy „Podpora
pracovných miest“
, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu disponibilnej výšky alokácie určenej na vyčerpanie vo výzve. IA MPSVR SR tak musela pristúpiť k vypracovaniu poradovníka projektov aplikáciou rozlišovacích kritérií a vytvoreniu Zásobníka projektov. 

 

Žiadateľom, ktorých žiadosti o NFP splnili kritériá pre výber projektov a podmienky odborného hodnotenia, no boli zaradené do Zásobníka projektov, bolo zaslané Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

 

IA MPSVR SR  si dovoľuje informovať žiadateľov, že IA MPSVR SR ako SO spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako RO, bude v rámci ukončovania roka 2019 prehodnocovať prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci iných plánovaných výziev a vyzvaní pre Operačný program Ľudské zdroje. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že na prelome rokov 2019 a 2020 dôjde k navýšeniu alokácie určenej pre vyššie uvedenú výzvu. 

 

O tejto skutočnosti budú žiadatelia, ktorým bolo vydané Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, písomne informovaní prostredníctvom informácie o začatí konania o zmene Rozhodnutia o neschválení. Zároveň budú vyzvaní na preukázanie skutočnosti, či žiadosť o NFP spĺňa aj podmienky poskytnutia príspevku, ktoré dovtedy neboli overené.  

 

Informácia o navýšení alokácie bude zverejnená aj na webovom sídle IA MPSVR SR. 

 

 

Leave A Comment