EnglishSlovak

Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
25 jún
0

Dovoľujeme
si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj
nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným
postihnutím“
(ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie
uvedenom dokumente „Zmena
č. 4 OP ĽZ DOP
2017/4.1.2/02.

Uvedená zmena je v súlade
s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

Táto zmena výzvy je účinná od
25.06.2019 a  má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku rozpracované pred 25.06.2019, v tom,
že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude
potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok
vytvoriť opätovne.

Zároveň upozorňujeme na predĺženie
termínu uzatvorenia aktuálne prebiehajúceho 6. kola výzvy na 12.07.2019

 

Zmena č. 4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 236 kB)

Opis OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 zmena č.4  (formát PDF, 423 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 470 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – so sledovaním zmien (formát PDF, 569 kB)

Leave A Comment