EnglishSlovak

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
22 jan
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 3 OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02“

 

Zmenou č. 3, s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti: 

  • zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP  v časti výzvy 1.5 
  • pridanie 5. hodnotiaceho kola výzvy v časti výzvy 1.5 

Zdôvodnenie:

Zmena znenia výzvy v časti výzvy 1.5 súvisí s aktualizáciou Systému riadenia EŠIF, verzia 7, pričom ide o zosúladenie aktuálneho znenia textácie vo výzve s platnou a účinnou riadiacou dokumentáciou. Zároveň Poskytovateľ z dôvodu záujmu o predmetnú výzvu zo strany potenciálnych žiadateľov stanovil ďalší termín hodnotiaceho kola.

 

 Uvedená zmena je v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Táto zmena výzvy je účinná od 22.01.2019 a  nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 22.01.2019. 

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 180 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 451 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 – so sledovaním zmien (formát docx, 242 kB) 

Leave A Comment