EnglishSlovak

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

  • Domov
  • Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky
20 aug
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala s implementáciou
podporných aktivít pre zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príhovor zúčastnených pri otvorení centra

Aktivity budú realizované prostredníctvom národného projektu
Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého cieľom je vytvorenie priestoru pre
sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky
spoločnosti. Okrem toho sa zameria na skvalitnenie legislatívneho rámca pre
tvorbu zákonných noriem zaraďujúcich sociálnu ekonomiku a jej aspekty
a atribúty do hospodárskeho, ekonomického, politického,  sociálneho a
právneho rámca spoločnosti, ako aj na progresívne inovácie sociálnej
politiky štátu, špecificky pre oblasť politiky zamestnanosti a politiky
trhu práce. Aktivizácia záujemcov o sociálne podnikanie sa zameria na
tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným osobám
a taktiež sa bude  orientovať na pracovnú integráciu znevýhodnených a zdravotne
postihnutých osôb na trhu práce.

Rozhovory s prítomnými

V rámci
aktivít projektu bude otvorených celkovo 7 regionálnych centier sociálnej
ekonomiky, ktorých úlohou bude poskytovať záujemcom a potenciálnym
subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať
o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a tiež budú poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu
novovznikajúcim sociálnym podnikom.

Zároveň budú pre potenciálne
a vznikajúce subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj
projektové, právne a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc pri
realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho
aspektu vo verejnom obstarávaní.  Kontaktné údaje na každé regionálne
centrum, ako aj základné informácie o projekte budú priebežne zverejňované
na webovom sídle IA MPSVR SR.

Spoločná fotka na záver

Pilotné
regionálne centrá pre Banskobystrický a Košický región už boli otvorené
a sú k dispozícii potenciálnym klientom. Ďalšie regionálne centrá
budú postupne otvárané v najbližšom období.

 

Tlačová správa  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Kontaktné údaje na Regionálne centrá
sociálnej ekonomiky:

 

Banská Bystrica

Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

 

Ján Baláž, manažér regionálneho
centra

+421 915 916 169

jan.balaz@ia.gov.sk

 

Michal Kušický, regionálny
koordinátor

+421 915 816 291

michal.kusicky@ia.gov.sk

 

Vladimír Oláh, regionálny
koordinátor

+421 918 591 332

vladimir.olah@ia.gov.sk

 

 

Košice

Adresa: Pri prachárni 18, 040 11
Košice

 

Karolína Bortáková, manažérka
regionálneho centra

+421
918 591 198

Karolina.Bortakova@ia.gov.sk

 

Anežka Kuchtová, regionálna
koordinátorka

+421
918 959 067

anezka.kuchtova@ia.gov.sk

 

Ľuboš Kužilla, regionálny
koordinátor

+421
918 591 202

Lubos.Kuzilla@ia.gov.sk

Leave A Comment