EnglishSlovak

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

 • Domov
 • Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok – výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)
16 aug
0

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve
s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti
žiadosti o NFP
, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k
prekladaniu ŽoNFP v listinnej/elektronickej forme.

Upozornenie:

Pomôcka – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP
slúži len pre potreby žiadateľa, t.j. žiadateľ ho nepredkladá spolu so ŽoNFP.

Výsledky vyplnenia nie sú zárukou výsledku v procese konania
o ŽoNFP a majú len informatívny charakter; z uvedených dôvodov nie sú pre IA
MPSVR SR záväzné a žiadateľ sa nemôže na ne odvolávať.

Pomôcka – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP – na
stiahnutie TU.

 

Zároveň, k často sa opakujúcim otázkam, uvádzame
súhrnne podľa oblastí, pričom zároveň dávame do pozornosti aj zverejnené Najčastejšie
otázky a odpovede (PDF)
:

1, Oblasť: Povinné prílohy

Žiadateľ k podmienkam poskytnutia príspevku v ITMS2014+
nahráva prílohy, stanovené v predmetnej výzve pri každej podmienke poskytnutia
príspevku ako „forma preukázania“. V prípade, ak sa niektorá
z príloh na žiadateľa nevzťahuje, v súlade s výzvou (časť 2.
Podmienky poskytnutia príspevku) musí žiadateľ predložiť Čestné vyhlásenie
žiadateľa o NFP o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (=
Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa).

Povinnými prílohami sú napr.:

 • Príloha výzvy č. 8 Rozpočet projektu s podrobným
  komentárom
 • PRÍLOHA III časť (A) Schémy štátnej pomoci na
  podporu opatrovateľskej služby Výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a
  štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20.
  decembra 2011
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych
  služieb – sken
 • Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva o
  schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie vo forme
  skenu – ak relevantné
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení
  príloh(y) žiadosti o NFP (Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa o NFP)
  – ak relevantné.

Bližšie viď. časť 2 a časť 1.6 predmetnej výzvy.

V súlade s časťou 2 predmetnej výzvy dávame tiež
do pozornosti:

 •  Žiadateľ
  má vo verejnej časti ITMS2014+ možnosť overenia splnenia vybraných podmienok
  poskytnutia príspevku integračnou akciou
  . Žiadateľ v časti „Podmienky
  poskytnutia príspevku“, v rámci detailu príslušnej podmienky poskytnutia
  príspevku stiahne informáciu o plnení podmienky automaticky z iného
  informačného systému verejnej správy. Uvedené overenie slúži výhradne na
  uistenie sa žiadateľa o jeho statuse vo verejnom registri. Ak žiadateľ zistí
  v elektronických verejných registroch/ITMS2014+ nesúlad s podmienkou
  poskytnutia príspevku, je oprávnený predložiť dokument
  (resp. zdôvodnenie
  absencie dokumentu) aj bez výzvy na doplnenie ŽoNFP, ako súčasť predkladanej
  ŽoNFP v ITMS2014+
  .
 •  V
  prípade, že žiadateľ využil deklarovanie splnenia podmienok poskytnutia
  príspevku prostredníctvom Čestného vyhlásenia žiadateľa (bod 15 ŽoNFP) tam, kde
  mu to Poskytovateľ umožnil, pred vydaním rozhodnutia Poskytovateľ overí
  splnenie podmienok v súlade so spôsobom overenia uvedeným pri konkrétnych
  podmienkach, príp. vyzve žiadateľa na predloženie listinných originálov
  dokumentov alebo skenov listinných originálov dokumentov
  (ak relevantné).

 

2, Oblasť: Príloha III časť
(A) Výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR v
nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 – žiadateľ
vypĺňa len hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“
(červený trojuholník
pri vybraných bunkách = vysvetlivka k vypĺňaniu)

Náklady
na výkon SVHZ (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Oprávnené
náklady za SVHZ
náklady poskytovateľa sociálnej služby
na činnosti súvisiace výlučne s výkonom opatrovateľskej služby
, ktoré
je pre poskytovanie opatrovateľskej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich
vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie.
Náklady vynaložené na poskytovanie SVHZ = ekonomicky oprávnené náklady, to
znamená náklady SVHZ výlučne spojené s opatrovateľskou službou, ktorá je
vedená v analytickom účtovníctve poskytovateľa opatrovateľskej služby
.
a) ak sú činnosti príslušného poskytovateľa obmedzené len
na opatrovateľskú činnosť
(SVHZ), možno zohľadniť/uviesť všetky
náklady poskytovateľa na činnosti opatrovateľskej služby

b) ak poskytovateľ vykonáva aj iný druh sociálnej služby, ktoré nespadajú
pod opatrovateľskú službu
(SVHZ), možno zohľadniť/ uviesť len
náklady výlučne  súvisiace s opatrovateľskou službou
  
Poznámka: Poskytovateľ sociálnej služby musí podľa § 67a odsek 6 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách viesť vo svojom účtovníctve oddelene
príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a
príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s inou činnosťou. 
Relevantné údaje
musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Posledné
uzavreté účtovné obdobie (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)
 

Údaje ku
dňu podania ŽoNFP – ročné údaje (náklady na výkon SVHZ a príjmy za výkon SVHZ;
SVHZ = opatrovateľská služba).  Tzn. ekonomicky oprávnené náklady
prijímateľa opatrovateľskej služby
za predchádzajúci fiškálny rok. Fiškálny rok je podľa zákona č.
431/2002 Z. z. kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia
podnikateľa/organizácie. Hodnoty z predchádzajúceho účtovného obdobia slúžia
poskytovateľovi NFP ako informácia a stav z ktorého žiadateľ vychádza pri
nastavovaní predpokladaných hodnôt a výšky NFP. Relevantné údaje
musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Predpoklad
výšky nákladov na výkon SVHZ, resp. príjmov za výkon SVHZ za obdobie trvania
poverenia (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Žiadateľ/prijímateľ
uvedie plánované obdobie realizácie projektu. Obdobie realizácie
projektu bude zároveň obdobím poverenia na výkon SVHZ, ktoré bude definované v
Zmluve o NFP. Obdobie realizácie projektu bude zároveň obdobím poverenia
na výkon SVHZ
, ktoré bude definované v Zmluve o NFP.
Poznámka: Obdobie realizácie zároveň žiadateľ zahrnie do počtu jednotiek v
Prílohe č. 8 výzvy ako aj ŽoNFP (Harmonogram realizácie projektu).
Zároveň žiadateľ uvedie predpoklad podľa plánovaného obdobia – jednotlivých
kalendárnych rokov a mesiacov:
1, náklady na výkon SVHZ
2, príjmy za výkon SVHZ

Príjmy
za výkon SVHZ (hárok A. „ŽoNFP a Zmluva o NFP“)

Príjmy výlučne
spojené s opatrovateľskou službou vedené v osobitnom účtovníctve poskytovateľa
opatrovateľskej služby.

a) ak sú činnosti príslušného poskytovateľa obmedzené len
na opatrovateľskú činnosť
(SVHZ), uviesť všetky príjmy poskytovateľa na
činnosti opatrovateľskej služby

b) ak poskytovateľ vykonáva aj iný druh sociálnej služby, ktoré nespadajú
pod opatrovateľskú službu
(SVHZ), možno uviesť príjmy súvisiace s
opatrovateľskou službou.

Poznámka: Poskytovateľ sociálnej služby musí podľa § 67a odsek 6 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách viesť vo svojom účtovníctve oddelene
príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a
príjmy (výnosy) a výdavky (náklady). 
Relevantné údaje
musí žiadateľovi poskytnúť jeho účtovník.

Maximálna
výška oprávnenej náhrady (= zelená bunka v hárku A. ŽoNFP a Zmluva o NFP)

Maximálna
výška oprávnenej náhrady za SVHZ = Náklady za SVHZ – Príjem za SVHZ
Výška NFP ≤ Výška
oprávnenej náhrady za SVHZ
= Čisté náklady na SVHZ
Výška NFP v ŽoNFP nesmie presiahnuť vypočítanú maximálnu povolenú oprávnenú
výšku náhrady za SVHZ, v opačnom prípade vzniká neoprávnená nadmerná náhrada.

 

3, Oblasť: Príloha č. 8 výzvy
Rozpočet projektu s podrobným komentárom (viď. aj hárok Pokyny
k vyplneniu)

Hárok „Rozpocet“

V prípade, ak žiadateľ zapojí do projektu 15
opatrovateliek (z toho: 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 1.0, 5
opatrovateliek na pracovný úväzok 0,5 a 5 opatrovateliek na pracovný
úväzok 0,25 úväzok), žiadateľ uvedie v rozpočte položky:

 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 1.0 ako
  položku „opatrovateľka – plný úväzok“ a do
  podrobného komentáru
  k položke a k spôsobu výpočtu
  položky
  počet mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných
 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,5 ako
  položku „opatrovateľka – skrátený úväzok“ a do podrobného komentáru
  k položke a k spôsobu výpočtu položky (počet
  mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných) aj informáciu
  „pracovný úväzok 0,5
 • 5 opatrovateliek na pracovný úväzok 0,25 ako
  položku „opatrovateľka – skrátený úväzok“ a do podrobného komentáru
  k položke a k spôsobu výpočtu položky (počet
  mesiacov, teda koľko osôb na akú dĺžku bolo počítaných) aj informáciu
  „pracovný úväzok 0,25

Poznámka: V zmysle vyššie uvedeného príkladu žiadateľ
triedi, t.j. uvádza položky podľa úväzkov
.

Schválené typy úväzkov je nutné dodržať počas celej doby
realizácie projektu, t.j. nie je možná napr. zmena zo 4 opatrovateliek
na pracovný úväzok 0,25 na 2 opatrovateľky na pracovný úväzok 0,5. Takáto
skutočnosť má dopad na Zmluvu o poskytnutí NFP a vyžaduje si jej
zmenu.

Do výpočtu „Počet jednotiek“ vstupuje okrem počtu
opatrovateliek na daný pracovný úväzok aj počet mesiacov, pričom počet mesiacov
je identický k počtu mesiacov obdobia trvania poverenia (uvedený v Prílohe III,
časť (A)).

Príklad: Žiadateľ plánuje zapojiť 10 opatrovateliek na
pracovný úväzok 1.0 v trvaní 24 mesiacov. Do bunky „Počet jednotiek“
stĺpca H prislúchajúceho k názvu položky „opatrovateľka – plný
úväzok“ žiadateľ vloží vzorec: = 10*24, na základe čoho sa v bunke zobrazí
hodnota 240.

Hárok „Mzdová politika“

V hárku „Mzdová politika“ treba pri CCP uviesť
priemernú celkovú cenu práce (hrubá mzda + odvody) na pozícii
opatrovateľky
za posledných 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. Pri
predložení ŽoNFP v mesiaci august 2018 žiadateľ uvádza údaje CCP za
obdobie: 1-7/2018 a 8-12/2017.

Ilustratívny príklad – prepočet na ustanovený týždenný
pracovný čas:

Žiadateľ má 3 opatrovateľky, z toho:

 •  1 opatrovateľka pracuje na pracovný úväzok 1.0
  (ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod.), pričom CCP mala uvedená
  opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 650 EUR,
 •  1 opatrovateľka pracuje na skrátený úväzok 0,8,
  pričom CCP mala uvedená opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 530 EUR,
 •  1 opatrovateľka pracuje na pracovný úväzok 0,5,
  pričom CCP mala uvedená opatrovateľka v mesiaci 12/2017 vo výške 330 EUR.

Priemerná CCP za mesiac 12/2017 na pozícii opatrovateľky na
ustanovený týždenný pracovný čas bola 657,5 EUR.

 

4,
Oblasť: Merateľné ukazovatele

Typ závislosti: „Súčet“ alebo „Maximálna hodnota“.

Spôsob výpočtu
stanovuje Príloha č. 4 výzvy, a to:

 • P0334 Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych
  služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom
  prostredí alebo náhradnom prostredí

Spôsob výpočtu: Za kapacitu sa na účely ukazovateľa považuje počet
pracovných miest opatrovateliek prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas
v rozsahu 1,0 pracovného úväzku.

Napr.: Ak v rámci
projektu podporujeme 10 pracovných miest opatrovateliek pracujúcich na ustanovený
týždenný pracovný čas – plný prac. úväzok, hodnota ukazovateľa je 10. Ak v rámci projektu podporujeme 10 pracovných miest
opatrovateliek pracujúcich na kratší pracovný čas vo výške ½ ustanoveného
týždenného pracovného času, hodnota ukazovateľa je 5. 

 • P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo
  sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Spôsob výpočtu: Za každý
implementovaný projekt sa vykáže hodnota plnenia ukazovateľa 1. 

 

5, Oblasť: Podporné aktivity

Nevypĺňanie údajov pri podporných aktivitách
v ITMS2014+ sa vzťahuje jednak na časť 9 ŽoNFP, jednak na časť 11.A ŽoNFP
a vyplýva z nastavenia výzvy v ITMS2014+.

 V
rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť
9 ŽoNFP „Harmonogram realizácie aktivít“, 
je vzhľadom
k nastaveniu predmetnej výzvy potrebné postupovať nasledovne: pri podporovaných aktivitách nevypĺňať dátumy v
rámci „Začiatok
realizácie aktivity“ a „Koniec realizácie aktivity“.
(Postup pri
vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie
k predmetnej výzve.)


 V
rámci formuláru ŽoNFP v ITMS 2014+, časť
11.A ŽoNFP „Rozpočet žiadateľa“,
 nie je možné pridávať
položky rozpočtu do časti rozpočtu „NEPRIAME VÝDAVKY“. Položky rozpočtu je možné priradiť len
k hlavným aktivitám (priame výdavky).
(Postup pri
vypĺňaní: podľa obrázka, pričom uvádzané údaje sú bez relevancie
k predmetnej výzve.)

 

 

 

Leave A Comment