EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor / koordinátorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor / koordinátorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I
12 sep
0

Miesto výkonu práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:

 1.     Revúca, Rožňava,

alebo

 2.     Prešov, Sabinov

Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.

 

Ponúkaný plat: Dohodou

Predpokladaný termín nástupu: 01. 11. 2017, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.07.2019

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Regionálny/a koordinátor/ka bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, ktorý/á bude pôsobiť v regióne v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. Jeho/jej hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v pridelených obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna spolupráca s danými obcami: 

 • pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo a hodnotenie práce terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok (ďalej len „TSP“ resp. „TP“) so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a na správnosť a primeranosť postupov,
 • komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý  výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
 • súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP I,
 • zabezpečovanie zaškolenia nových TSP a TP,
 • spolupráca pri riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
 • komunikácia a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie,
 • spracovanie prípadových štúdií,
 • spolupráca na organizovaní vzdelávania a  supervízie pre TSP a TP,
 • súčinnosť pri výbere a zazmluvňovaní žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
 • súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov zapojených subjektov,
 • ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
 • ďalšie činnosti na základe usmernenia a pokynov hlavného koordinátora – metodika, garanta odborných aktivít, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

 

Požadované vzdelanie: 

 • Vysokoškolské II. stupňa, sociálne alebo humanitné vzdelanie (najmä odbor sociálna práca) je výhodou.

 

Požadovaná prax: 

 • Minimálne 3 roky v sociálnej oblasti.
Počítačové znalosti – používateľ:
 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä programu Excel.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.
 • Počítačové znalosti – používateľ internetu a balíka MS Office.
 • Schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít.
 • Ochota cestovať v rámci regiónu. Veľká časť práce regionálneho koordinátora/ky je vykonávaná priamo v zapojených obciach, čo vyžaduje nevyhnutné cestovanie v rámci prideleného regiónu.
 • Dobrá miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality.
 • Skúsenosti s vedením supervízie sú výhodou.
 • Vodičský preukaz skupiny B.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR, ktorá sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov zameraných najmä na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v chudobných regiónoch Slovenska.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15. 10. 2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania ( min. vysokoškolské II. stupňa);
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
 5. Minimálne dve referencie.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP_TSP_I – RK“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od uzávierky prijímania žiadostí, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva, ako dotknutej osoby, sa spravujú v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V prípade, ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

 

Leave A Comment