EnglishSlovak

Treba nám dať šancu (terénna sociálna práca v Rankovciach 2010 – 2017)

  • Domov
  • Treba nám dať šancu (terénna sociálna práca v Rankovciach 2010 – 2017)
27 mar
0

 

Obec Rankovce sa nachádza v Kecerovsko – Olšavskom regióne, ktorý je súčasťou okresu Košice – okolie. V obci žije približne 865 obyvateľov, z čoho približne 706 tvoria Rómovia žijúci v segregovanej rómskej osade. Obec je vzdialená len 30 km od metropoly východu Košíc, ale má vidiecky charakter. V minulosti mali obyvatelia hlavný príjem z práce v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. V súčasnosti je nezamestnanosť obyvateľov najzávažnejším problémom obce. Nezamestnanosť a následná chudoba postihuje nielen rómske obyvateľstvo. Za posledné roky stúpa počet nerómov sťahujúcich sa z drahého mesta na lacnejší vidiek. Ide však často o rodiny postihnuté extrémnou chudobou a rôznymi sprievodnými problémami. Ďalším problémom obyvateľov obce je nízka vzdelanostná úroveň, nedostatočne vybudovaná infraštruktúra, chýbajúci vodovod a s tým súvisiaci nedostatok pitnej vody. Silnou stránkou obce je, že jej obyvatelia sú občianski aktívni a Rómovia majú aj väčšinové zastúpenie v obecnom zastupiteľstve. V obci aktívne pôsobí cirkev a lokálne občianske združenia a komunitná práca medzi Rómami má dlhodobú históriu.

Ako prvé boli v obci cez Implementačnú agentúru MPSVR SR implementované dopytovo – orientované [1] projekty terénnej sociálnej práce. Od roku 2012 prešiel dopytovo-orientovaný projekt kontinuálne do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a od roku 2016 do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

V obci Rankovce sú zamestnaní jeden terénny sociálny pracovník a dvaja terénni pracovníci.  Počas siedmich rokov realizácie terénnej sociálnej práce tvoria pomerne stabilný pracovný tím. K personálnym zmenám prišlo na pozícii terénneho sociálneho pracovníka až začiatkom roku 2016. V pozícii terénnych pracovníkov sú zamestnaní ľudia, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s prácou v rómskych komunitách, dokonca jeden žije v rómskej komunite. Sú medzi klientmi uznávaní, sú spoľahliví, vykazujú vysokú mieru aktivizmu a preberania zodpovednosti za zverené úlohy. Tento tím má predpoklady na strategickú, koncepčnú prácu v prospech rozvoja komunity. Organizujú pravidelné brigády, osvetové akcie a podobné aktivity. Riešia najmä nasledujúce typy problémov:

Nezamestnanosť obyvateľov – súvisí najmä s nedostatkom pracovných príležitosti priamo v regióne a nízkou kvalifikáciou uchádzačov o zamestnanie. Na druhej strane väčšina Rómov je aktívna pri hľadaní zamestnania, chcú sa zamestnať a muži majú skúsenosti s murárskou prácou. Terénni sociálni pracovníci pomáhajú klientom komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, poskytujú pomoc pri vyhľadávaní zamestnania pre klientov a pomoc pri sprevádzaní klienta procesom adaptácie na pracovné prostredie. Napriek tomu je nezamestnanosť v obci vysoká. Evidovaných je na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 30% občanov.

graf rankovce
1 Graf vývoja nezamestnanosti v Rankovciach (UoZ – uchádzač o zamestnanie)

 

Vzdelávanie – cez Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci svojej dotačnej schémy zrekonštruovali materskú škôlku, pričom obec prispela finančnou čiastkou vo výške 4000 €. Časť už školopovinných žiakov je riešených pre záškoláctvo. V minulosti mládež nepokračovala v štúdiu na stredných školách. Situácia sa za ostatné roky zmenila prostredníctvom zakladania alokovaných školských pracovísk v regióne a taktiež intenzívnou terénnou sociálnou prácou. V Rankovciach si začali zvyšovať kvalifikáciu nielen tínedžeri, ale aj dospelí. „Za predchádzajúce dva roky sme mali 50 absolventov vzdelávacích kurzov ako sú šitie, finančná gramotnosť a pod.,“ dodáva terénny sociálny pracovník Róbert Géza.

 

Zadlženosť obyvateľov – neschopnosť splácať dlhy, exekúcie. Problém spočíva hlavne v nekalých praktikách nebankových subjektov, v nízkej finančnej gramotnosti klientov, čo sa ale darí meniť prostredníctvom zapájania klientov do šetriaceho programu realizovaného terénnymi pracovníkmi. „Momentálne opakovane pracujeme s 366 klientmi a z tohto počtu evidujeme 40% klientov, s ktorými pracujeme na znížení zadlženosti,“ hovorí Františka Ondrašiková, terénna pracovníčka.

rankovce_vzdelavanie
Vzdelávanie rodín na tému rodinný rozpočet. Lektorka: Bc. Františka Ondrášiková

 

Čierne stavby a nevyhovujúce bývanie – tento problém súvisí s históriou vzniku rómskej osady. Rómovia nikdy nevlastnili pôdu v obci, boli vytláčaní na okraj obce, kde si stavali domy na cudzej – urbárskej [2] pôde. Až za ostatné roky sa situácia mení, obec je naklonená legalizácii pozemkov Rómov a začala s predajom obecných parciel.

Terénna sociálna práca v obci pomáha riešiť problém legalizácie bývania pomocou pri vysporiadavaní pozemkov a sprostredkovaním odkúpenia pozemkov, na ktorých stoja nelegálne domy. S pomocou terénnych sociálnych pracovníkov sa niektorí klienti zapojili do programu Budujeme nádej neziskovej organizácie ETP Slovensko, ktorého cieľom je podpora klientov k výstavbe vlastných legálnych nízkonákladových domov. Terénni sociálni pracovníci asistovali aj v druhej fáze projektu prostredníctvom administratívnej pomoci (vybavovanie stavebného povolenia, zabezpečenie komunikácie medzi klientmi a úradmi, projektantkou, geodetom, katastrom nehnuteľnosti a podobne), asistenciou a pomocou pri nákupe stavebného materiálu, pomocou pri riešení technickej infraštruktúry (elektrické prípojky, kanalizácie, svojpomocnej výstavby cesty). Mikropôžičkový program sa osvedčil ako nástroj finančnej inklúzie. V Rankovciach stojí šestnásť svojpomocne postavených domov. Svojpomocná výstavba v Rankovciach sa ukázala byť efektívnejšia nielen finančne, ale najmä má omnoho väčší integračný potenciál ako iné modely sociálneho bývania, dosiaľ realizované na území Slovenska. Mayor Stanislav Hada who was elected in 2010 and is a Roma himself in his office in Rankovce. Rankovce is located about 30 km from Kosice and has all together 788 inhabitants. About 80% of them are of Roma ethnicity (629). The overall unemployment rate is about 75%, and estimated about 99% in between the Roma community. The foundation ETP Slovakia has a project in Rankovce setting up micro-loan funds for the local Roma community.

Aj v súčasnosti sa venujú pomoci  pri výstavbe nových rodinných domčekov, na ktoré si klienti sporia minimálne 1 rok. Terénni sociálni pracovníci spolupracujú s organizáciou Projekt DOM.ov a Združením PRE LEPŠÍ ŽIVOT z Rankoviec. Projekt DOM.ov podporuje výstavbu domov pre rodiny, ktoré prijali zodpovednosť za financovanie vlastného bývania a vytvára podmienky pre svojpomocnú výstavbu. Tieto rodiny si dokážu nasporiť a niektorí majú aj schválenú pôžičku od banky na stavebný materiál.  „Stavba domu si vyžaduje úplnú mobilizáciu síl a zdrojov chudobnej rodiny. Našim cieľom je, aby všetky rodiny v lokalitách, kde pôsobíme, stavali svoje domy legálne,“ objasňuje Lenka Hujdičová z Projekt DOM.ov. Za rok si jedna rodina priemerne nasporí 600 eur, ktoré sa prostredníctvom obce, vyplatia majiteľom pozemkov. V sporiacom programe majú v súčasnosti v Rankovciach 15 klientov.

Terénni sociálni pracovníci sú zapojení aj do riešenia problémov s odpadmi v obci. Tieto a ďalšie súvisiace problémy riešia rôznymi aktivizačnými nástrojmi, napr. zapojením klientov do projektu Ekobrikety,[3] pri ktorom si klient vyrobí pre vlastnú potrebu palivo z odpadového biologického materiálu.

V zime roku 2016 obyvatelia obce poskytli potraviny, šatstvo a finančnú hotovosť pre rodiny postihnuté tuhými mrazmi z Luníka IX, lokality Mašličkovo. Zbierku zorganizoval starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a terénnymi (sociálnymi) pracovníkmi.

Dlhotrvajúca a kontinuálna terénna sociálna práca v spolupráci s ďalšími podpornými projektmi prináša pozitívne zmeny do života ľudí z osady. Ako povedal starosta Stanislav Hada: „My Rómovia nie sme ľudia, ktorí sa nevedia prispôsobiť ľuďom, ktorí žijú na úrovni. Treba nám dať šancu.“

 

Mgr. Daniel Škobla, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny

PhDr. Soňa Holíková, manažérka pre publicitu NP TSP I

 

[1] Dopytovo-orientované projekty – projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.
[2] Urbár je súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, teda osôb združených v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa nachádza zväčša v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny. Zvláštnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú ,spoločnú nehnuteľnosť´.
[3] Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, n.o. okrem iných aktivít, zapája ľudí z rómskych komunít do výroby Ekobrikiet (lacné palivo, vyrobené z dostupných odpadových materiálov ako je papier, drevená štiepka a pod.)

Leave A Comment