EnglishSlovak

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I - úvod do projektu

  • Domov
  • Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I – úvod do projektu
12 máj
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) spustila oznámením na www.ia.gov.sk  národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (TSP v obciach I) s celkovou výškou nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu TSP v obciach I, 29 380 353,16 EUR.

Národný projekt TSP v obciach I (10/2015 – 9/2019) je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020 a nadväzuje na projekt realizovaný IA MPSVR SR v predchádzajúcom programovom období pod názvom Terénna sociálna práca v obciach (2012 – 2015). V nadväznosti na predchádzajúci projekt a na základe pozitívnych skúseností, ktoré vychádzali z implementačnej praxe v decembri 2015 IA MPSVR SR spustila prihlasovanie sa do projektu vyhlásením Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.

Oznámenie bolo rozdelené na dve fázy: cieľom prvej fázy bolo umožniť čo najhladší prechod do nového projektu obciam a mestám, ktoré boli zapojené už do NP TSP. Celkovo sa do nového projektu TSP v obciach I zapojilo až 176 miest a obcí so skúsenosťou z predchádzajúceho projektu.

V druhej fáze podávania žiadostí o 50 subjektoch (išlo o mestá, obce aj mimovládne neziskové organizácie) riadiaci výbor rozhodol  pozitívne. Nový národný projekt TSP v obciach I podporuje kontinuitu poskytovania služieb terénnej sociálnej práce, prináša ju aj do nových lokalít a prispieva k zvýšeniu kvality jej výkonu znížením administratívneho zaťaženia obcí a nákladov na administráciu v porovnaní s dopytovo orientovanými projektmi.

Inovatívnymi prvkami v súčasnom projekte sú:

  • nová cieľová skupina – ľudia bez domova – podpora nasmerovaná na mimovládne neziskové organizácie (MVO) vo veľkých slovenských mestách,
  • do projektu sa môžu zapájať nielen mestá a obce, ale aj mimovládne organizácie,
  • geografické rozšírenie aj na viac rozvinutý región, t.j. možnosť zapojenia sa do projektu majú aj mestá, obce a MVO nachádzajúce sa v Bratislavskom samosprávnom kraji,
  • spolupráca s vysokými školami – ponúkneme katedrám sociálnej práce užšie prepojenie s praxou,
  • identifikácia najvhodnejšieho modelu financovania terénnej sociálnej práce
  • supervízia pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov prostredníctvom vlastných supervízorov.

V súčasnosti sa pripravuje druhé oznámenie, ktorá bude orientovaná na organizácie dlhodobo pracujúce s ľuďmi bez domova.

V rámci implementácie národného projektu TSP v obciach I je realizovaný výkon terénnej sociálnej práce v zapojených obciach a mestách prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP).

Terénna sociálna práca je prostredníctvom TSP a TP poskytovaná priamo v prirodzenom prostredí klientov a je zameraná najmä na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovanie. Ich úlohou  je nielen pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho spôsobu riešenia ich problémov (exekúcie, pôžičky, hľadanie práce), ale aj dlhodobá a systematická práca s nimi, s cieľom získať sebestačnosť pri riešení problémov a preberanie zodpovednosti a čoraz väčšej autonómii a samostatnosti.

Z finančných prostriedkov národného projektu TSP v obciach I bude zabezpečené aj vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych  pracovníkov v obciach pre zvýšenie odbornosti, kvality profesijnej činnosti a kompetencií sociálnych pracovníkov.

Oprávnení žiadatelia:

Žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu sú mestá, obce a MVO z celého územia Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, s výnimkou obcí, ktoré vyjadrili súhlas so zapojením sa do národného projektu Take away, realizovaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Leave A Comment