EnglishSlovak

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

  • Domov
  • Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca
06 apr
0

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, uvažuje MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce pre matky malých detí, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia MPSVR SR plánuje zabezpečiť podporu formou výzvy na dopytovo orientované projekty, teda záujemcovia zo strany zamestnávateľov a organizácií poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o deti podľa svojich potrieb a schopností, sa budú môcť vlastnými projektmi uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Zaradenie výzvy do Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je možné sledovať na našej webovej stránke https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy, prípadne priamo na webovej stránke MPSVR SR www.mpsvr.sk.

Leave A Comment