EnglishSlovak

Generálny riaditeľ FSR: Máme za sebou rok náročných zmien

  • Domov
  • Generálny riaditeľ FSR: Máme za sebou rok náročných zmien
01 jan
0

Vážené dámy, vážení páni,

 

     Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje po prvý raz Bilanciu činnosti za rok 2011, prostredníctvom ktorej chce verejnosť lepšie informovať o svojom pôsobení a dosiahnutých výsledkoch. Cieľom tejto iniciatívy je zároveň zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu činnosti FSR. Veríme tiež, že pohľad do činnosti a vnútorných procesov FSR pomôže verejnosti lepšie pochopiť niektoré kroky a administratívne postupy, ktoré FSR podniká a uplatňuje.
    Z hľadiska našej práce hodnotíme rok 2011 ako rok mnohých náročných zmien, ktorých cieľom bolo znižovanie administratívnej náročnosti implementácie Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a zároveň zvyšovanie transparentnosti jeho využívania.
      Tieto dva ciele sa môžu na prvý pohľad zdať protichodné. Avšak v čase môjho nástupu na FSR bolo financovanie zo strany Európskej komisie pozastavené kvôli závažným nedostatkom v implementácii OP ZaSI. Audítori Európskej komisie zistili významné porušenia pravidiel a podozrenia pri používaní finančných prostriedkov v predchádzajúcom období. K týmto nedostatkom dochádzalo napriek tomu, že systém štrukturálnych fondov na Slovensku je extrémne administratívne náročný ako pre prijímateľov, tak aj pre orgány, ktoré fondy administrujú. Zjednodušene povedané, napriek tomu, že sa všetko papierovo dokladovalo a mnohonásobne kontrolovalo, finančné prostriedky poskytované Európskou komisiou boli v niektorých prípadoch zneužívané, alebo neboli využívané tak efektívne, ako sa predpokladalo. Eurofondy boli často verejnosťou vnímané ako zdroj jednoduchého obohatenia a spájané s korupciou alebo klientelizmom.
    Našim hlavným cieľom preto bolo prijať opatrenia, ktoré by na jednej strane obnovili dôveru Európskej komisie aj verejnosti, a zároveň by odbremenili prijímateľov od zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá má za dôsledok aj zvýšenú chybovosť a zdržania pri čerpaní finančných prostriedkov.
    Okrem utvárania pravidiel smerom k väčšej jednoduchosti a väčšej transparentnosti sme sa zároveň zamerali na skvalitňovanie, zefektívňovanie a zrýchľovanie implementácie ESF v oblasti sociálnej inklúzie. Preto sme venovali osobitnú pozornosť aj príprave veľkých národných projektov, ktoré sú v porovnaní s menšími dopytovými projektmi lacnejšie, ľahšie kontrolovateľnejšie a pre používateľov predstavujú výrazné administratívne zjednodušenie.
Implementácia niektorých dopytových projektov financovaných prostredníctvom FSR sa v uplynulom roku ukázala byť problematická a v záujme vylúčenia plytvania verejnými prostriedkami sme boli nútení siahnuť k využitiu všetkých zákonných prostriedkov, vrátane vystavovania nezrovnalostí, mimoriadneho ukončovania zmlúv a trestných oznámení. Riešenie problematických projektov niekedy viedlo k sprísňovaniu kontrolných mechanizmov, ktoré sa dotklo aj ostatných projektov. Avšak neriešenie zdedených problémov by znamenalo ohrozenie ďalšieho financovania OP ZaSI, a teda implementácie všetkých projektov financovaných prostredníctvom FSR.
    Potreba zvýšenej kontroly išla v niektorých prípadoch aj na úkor stanovených termínov. Napriek tomu sme však záverom uplynulého roka mohli konštatovať, že spracovávanie žiadostí o platbu predkladaných prijímateľmi sa podstatne zrýchlilo a náš podiel čerpania z prostriedkom Európskeho sociálneho fondu sa zvýšil. Aj vďaka práci FSR sa OP ZaSI v priebehu uplynulého roku prebojoval zo spodných priečok medzi operačné programy s najvyššou mierou čerpania.
    Našou snahou bolo pravidlá zjednodušovať a spriehľadňovať. V uplynulom roku sme v marci vydali jednotnú príručku pre prijímateľov, ktorá platí pre všetky výzvy FSR. Bol to prvý krok k stanoveniu jednotných a transparentných pravidiel pre všetky projekty. Sme si vedomí, že zmeny, ku ktorým dochádza počas implementácie projektov, sa prijímateľom môžu zdať príliš časté. FSR však musí reagovať na zmeny zákonov a riadiacej dokumentácie, vydávanej Centrálnym koordinačným orgánom, Certifikačným orgánom a Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Našou snahou je vypracovať také štandardné postupy, ktoré budú reagovať na všetky pre nás záväzné zmeny, ale zároveň poskytnú prijímateľom dôkladný informačný a implementačný servis – ktorý neustále skvalitňujeme na našej webovej stránke.
    Treba zdôrazniť, že väčšina zmien, ktoré sme v minulom roku prijali a postupne zahrnuli do Príručky pre prijímateľa, znamenala pre prijímateľov zjednodušovanie postupov. Predovšetkým ide o zavedenie sumarizačných hárkov pre výdavky s nízkou hodnotou, zjednodušenie pracovných výkazov pre zamestnancov prijímateľa, ktorí pracujú iba na projekte a zrušenie pracovných výkazov pre dodávateľov, ako aj povinnosti uskutočňovať formálny prieskum trhu pri drobných nákupoch do sumy tisíc EUR. FSR pripravuje aj ďalšie zjednodušenia, ktoré majú za cieľ odbremeniť prijímateľov od nadmernej byrokracie a administratívnej záťaže a umožniť im viac sa sústreďovať na dosahovanie cieľov projektu. FSR napríklad plánuje zavedenie paušálnych nepriamych výdavkov pri nových výzvach (čo bude v praxi znamenať, že prijímatelia nebudú musieť dokladovať výdavky v rámci nepriamych nákladov, ktorých oprávnená výška sa bude vypočítavať percentom z oprávnených priamych nákladov) alebo zrušením predkladania následných monitorovacích správ zo strany prijímateľov.
    Zároveň s prijímaním uvedených zjednodušení sme kládli dôraz na zvyšovanie transparentnosti pri hodnotení a výbere predkladaných projektov a kontroly toho, či sa poskytnuté prostriedky využívajú skutočne v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Prijatím opatrení v rámci OP ZaSI sa podarilo obnoviť dôveru Európskej komisie a platby pre náš operačný program, vďaka čomu mohli pokračovať aj projekty financované prostredníctvom FSR.
    FSR sa stal „pionierom“ v prijímaní opatrení umožňujúcich verejnú kontrolu využívania verejných zdrojov. Na webstránke FSR sa začali zverejňovať všetky verejné obstarávania, realizované nie len samotným FSR, ale aj prijímateľmi, ktorí realizujú projekty financované FSR, ako aj oznámenia o všetkých výberových konaniach na pozície terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Boli vydané nové pravidlá pre výber terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, ktoré majú za cieľ eliminovať riziká zaujatosti a rodinkárstva v obciach. Postupne začali byť zverejňované informácie o všetkých dopytových projektoch, ktoré boli prostredníctvom FSR podporené, vrátane projektov podporených v predchádzajúcom období. Boli minimalizované dôvody, pre ktoré FSR môže vyradiť predloženú žiadosť o poskytnutie podpory z formálnych dôvodov. Na webstránke FSR sa každý mesiac zverejňujú informácie o počte prijatých a vybavených žiadostí o platbu a o žiadostiach posunutých na Platobnú jednotku.
    Taktiež sme začali zverejňovať drobné reportáže o úspešných projektoch podporených prostredníctvom FSR a portréty konkrétnych ľudí, ktorým projekty financované ESF pomohli zmeniť ich životy. Pre terénnych sociálnych pracovníkov sme zriadili TSP Fórum, na ktorom si môžu poskytovať odborné rady z oblasti ich práce a komunikovať s FSR ako metodickým a finančným koordinátorom výkonu terénnej sociálnej práce.
    V neposlednom rade bola zvýšená transparentnosť procesu hodnotenia a výberu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory, čím sa má zamedziť možným podvodom pri hodnotení a výbere projektov a obnoviť dôveru verejnosti v nestrannosť a férovosť tohto procesu. Losovania odborných hodnotiteľov aj zasadnutia výberových komisií sme začali zaznamenávať na video a tieto záznamy sú k dispozícii verejnosti. Na losovania a výberové komisie prizývame pozorovateľov z mimovládnych organizácií, losovanie sa uskutočňuje pod dohľadom štátneho notára a je anonymizované (až do momentu hodnotenia nikto nevie, ktorý hodnotiteľ bude hodnotiť ktorý projekt). Táto prax zavedená FSR sa začala uplatňovať v rámci celého OP ZaSI, čo bolo ocenené ako príklad dobrej praxe v správe  Uplatňovanie princípu partnerstva: Účasť mimovládnych organizácií na kontrole fondov EÚ v programovacom období 2007-2013 (Priatelia Zeme – CEPA, 2011).
    Skvalitnenie práce FSR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI sa odrazilo aj vo výsledkoch vládneho auditu. V porovnaní s auditom konaným na FSR v roku 2010, ktorý konštatoval 21 nedostatkov, toho tri s vysokou závažnosťou a 12 systémových, audit v roku 2011 konštatoval na FSR iba päť nedostatkov, z toho žiaden nebol označený ako systémový alebo s vysokou závažnosťou. Na základe zistení auditu sa zlepšilo celkové hodnotenie FSR zo stupňa uistenia 3 (systém funguje čiastočne, podstatné zlepšenia sú potrebné) v roku 2010 na stupeň uistenia 2 (systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia) v roku 2011.
    Uplynulý rok nebol rokom príliš bohatý na vyhlasovanie nových výziev na predkladanie projektov. Boli vyhlásené iba dve výzvy, zamerané na uľahčenie vstupu do života pre mladých dospelých, ktorí opustili detské domovy. Išlo o prvé výzvy OP ZaSI na dopytové projekty, v ktorých boli vytvorené podmienky pre skutočné partnerstvá viacerých organizácií, keďže boli ako oprávnené stanovené aj výdavky partnerov. Naša práca spočívala predovšetkým v zazmluvňovaní a hodnotení veľkého počtu otvorených starších výziev. Na rok 2012 pripravuje FSR výzvu pre dopytové projekty zamerané na prevenciu obchodovania s ľuďmi a na podporu tvorby pracovných miest v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti.
    Prvá výzva bude reagovať na potrebu posilnenia nástrojov prevencie v oblasti obchodovania s ľuďmi v rizikovej skupine potenciálnych obetí – predovšetkým osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je september až december 2012, predpokladaná finančná alokácia je 500 000 EUR. Ďalšia výzva bude zameraná na podporu tvorby pracovných miest a na podporu schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Predpokladaná finančná alokácia 5 706 481 EUR zodpovedá nezazmluvnenej čiastke v rámci výzvy na podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04. Pri tejto výzve neboli následkom nedostatočne kvalitných žiadostí o NFP zazmluvnené pôvodne alokované finančné prostriedky. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je od júla 2012 do 31.12.2013.
     Okrem činností sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom OP ZaSI sa FSR sústredil aj na prípravu troch národných projektov: Terénna sociálna práca v obciach, Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity a EURoma.
Národný projekt terénnej sociálnej práce v celkovej hodnote 30 miliónov EUR, ktorý bol schválený koncom roku 2011 a začal sa realizovať začiatkom tohto roku, má za ambíciu transformovať a skvalitniť doterajší systém podpory výkonu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných skupinách prostredníctvom dopytových projektov, financovaných z FSR. Realizácia terénnej sociálnej práce formou národného projektu obciam významne uľahčí výkon tejto služby, zlepší kvalitu jej výkonu a povedie k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov na Slovensku. Treba spomenúť, že v rámci národného projektu sú obce oslobodené od projektovej administratívy aj od povinnosti spolufinancovať projekt z vlastných peňazí, boli obnovené pozície regionálnych koordinátorov a pre terénnych sociálny pracovníkov a ich asistentov bude zabezpečená rozsiahla podpora zameraná na zvyšovanie kvality vo forme vzdelávania, supervízie a zavedenia informačného systému. Národný projekt je naplánovaný do konca roku 2015, čo zabezpečí kontinuitu a plynulé poskytovanie tejto služby bez prerušení, ktoré ju ohrozovali pri dopytových projektoch. Do dnešného dňa (14.3.2012) sa do NP TSP zapojilo 63 obcí.
    V rámci ďalšieho národného projektu zameraného na komunitné centrá plánuje FSR spolu s partnermi – mimovládnymi organizáciami s bohatými skúsenosťami v oblasti komunitnej práce, ktoré boli transparentne vybrané na základe verejnej výzvy v druhej polovici roku 2011, postupne podporiť 75 komunitných centier v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. V rámci projektu plánovaného na takmer štyri roky a celkovým rozpočtom približne 17 miliónov EUR, budú vypracované štandardy fungovania komunitných centier. V komunitných centrách budú poskytované rôzne služby a vykonávané aktivity v oblasti podpory zamestnanosti, sociálneho poradenstva, komunitného rozvoja, zdravia, vzdelávania. Národný projekt je v súčasnosti pripravený na schválenie.
    Tretí národný projekt je súčasťou členstva Slovenska v medzinárodnej sieti EURoma, ktorá združuje európske štáty s početnými marginalizovanými populáciami. Cieľom pripravovaného dvojročného projektu vo výške necelých 300 tísíc EUR je zvyšovanie odborných kapacít a citlivosti pracovníkov verejnej správy, pracujúcich s marginalzovanými rómskymi komunitami. Súčasťou projektu, ktorý je vo fáze finalizácie, má byť výskum zameraný na zistenie nedostatkov služieb verejnej správy poskytovaných v oblasti služieb zamestnanosti vo vzťahu k príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít, oceňovanie najlepších prístupov inštitúcií verejnej správy v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaného obyvateľstva, podpora zvyšovania služieb poskytovaných verejnou správou prostredníctvom  vzájomného učenia sa a prenosu skúseností a dobrej praxe a napokon aktivity zamerané na odbúravanie predsudkov verejnosti voči Rómom.
     Mojím najväčším želaním je, aby pozitívne zmeny v oblasti zvyšovania transparentnosti, administratívneho zjednodušovania a orientácie na výsledky zavádzané na FSR ako sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom OP ZaSI pokračovali aj v nasledujúcom období. Verím tiež, že FSR bude pokračovať v tvorbe a implementácií národných projektoch, ktoré predstavujú zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní pomoci osobám postihnutým alebo ohrozeným sociálnym vylúčením.

 

S úctou

Marek Hojsík
generálny riaditeľ FSR
14. marca 2012

 

Bilancia činnosti Fondu socialneho rozvoja za rok 2011

Leave A Comment