116/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2020 do 31.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

116
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. mája 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“)
b)
sa týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) môže poskytovať aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja.
(2)
V čase mimoriadnej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa
a)
neuplatňuje povinnosť poskytovateľa sociálnej služby uvedenej v § 26, 27 a 29 zákona dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa § 9 ods. 4 zákona,
b)
ubytovanie v nocľahárni môže poskytovať počas celého dňa,
c)
neuplatňuje § 68 ods. 1 písm. c) zákona, ak dôvodom na neplnenie finančných podmienok na poskytovanie sociálnej služby je mimoriadna situácia.
(3)
V čase mimoriadnej situácie môže poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení
a)
požadovať od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, predloženie potvrdenia
1.
ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo
2.
o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín,
b)
umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.
(4)
Právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie alebo znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo vnútornom predpise s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu.
§ 2
(1)
V čase mimoriadnej situácie sa § 41 ods. 3 písm. d) zákona neuplatňuje, ak
a)
domáca opatrovateľská služba má byť poskytovaná fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo z dôvodu ochorenia COVID-19, a neposkytnutím domácej opatrovateľskej služby by bol ohrozený život alebo zdravie tejto fyzickej osoby a
b)
pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby sú splnené podmienky na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vrátane vybavenosti opatrovateľa osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
(2)
Pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby podľa odseku 1 dohodne prijímateľ sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby rozsah poskytovaných úkonov v zmluve o poskytovaní sociálnej služby tak, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia života alebo zdravia prijímateľa sociálnej služby a opatrovateľa.
§ 3
Doklady o výške príjmu podľa § 72a ods. 5 zákona a potvrdenie o príjme podľa § 74 ods. 3 písm. e) zákona možno v čase mimoriadnej situácie nahradiť čestným vyhlásením.
§ 4
(1)
V čase mimoriadnej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, sa finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona poskytuje neverejnému poskytovateľovi
a)
ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40 zákona v plnej výške aj vtedy, ak sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu mimoriadnej situácie a tento neverejný poskytovateľ sociálnej služby prostredníctvom svojich zamestnancov poskytuje sociálnu službu v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby alebo poskytuje týmito zamestnancami sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb alebo pomoc pri nevyhnutných úkonoch sebaobsluhy fyzickým osobám, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, a fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
pobytovej formy sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Na účel určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 sa použije počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie poskytovala sociálna služba neverejným poskytovateľom sociálnej služby s finančnou podporou na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
§ 5
Ak z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie nie je možné zabezpečiť podklad na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, lehota v tomto konaní neplynie do odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia.
§ 6
(1)
Opatrovateľ je v čase mimoriadnej situácie aj fyzická osoba, ktorá absolvovala zaškolenie na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona, poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona.
(2)
Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude opatrovateľ podľa odseku 1 poskytovať.
§ 7
Ustanovenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a ustanovenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, sa neuplatňujú.
§ 8
(1)
Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty podľa § 68 ods. 1 písm. f) a § 68 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.
(2)
Správny orgán odpustí zmeškanie lehoty v konaní podľa § 80 písm. c) a § 81 písm. b) zákona, ktorá uplynula v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády z dôvodu objektívnej prekážky spočívajúcej v dôsledkoch mimoriadnej situácie, ak bol zmeškaný úkon vykonaný do 30 dní od odstránenia tejto prekážky, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončí mimoriadna situácia.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.