Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Občianske hliadky v obci Vojčice – Profesijne zamerané školenie pre členov občianskej hliadky

Obstarávateľ:
Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Občianske hliadky v obci Vojčice – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Obstarávateľ:
Obec Vojčice, P. O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Zabezpečenie spotrebného kancelárskeho materiálu na aktivity a riadenie projektu

Obstarávateľ:
Partnerstvo pre rozvoj regionu Poltár
Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO: 37998374
DIČ: 2022035521
Tel: 047/4111800
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková
Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v Meste Krompachy

Obstarávateľ:
Mesto Krompachy
Námestie slobody č.1
053 42 Krompachy
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Zabezpečenie školení pre ROH

Obstarávateľ:
Obec Širkovce
Širkovce 184
98002 Širkovce
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Zabezpečenie riadenia projektu

Obstarávateľ:
Obec Širkovce
Širkovce 184
98002 Širkovce
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Zabezpečenie pracovných pomôcok pre ROH

Obstarávateľ:
Obec Širkovce
Širkovce 184
98002 Širkovce
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Lektori kurzov

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014

Lektori kurzov

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová, starostka
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014