Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014

Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Východ)“.

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 17.09.2014

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Obstarávateľ:
Obec Sirník
Hlavná 152/21
076 03 Hraň
Lehota na predkladanie ponúk: 21.08.2014

Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577

Obstarávateľ:
Názov: Mesto Dunajská Streda
Adresa: Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Za vecné otázky:
Géza Hodosy, E-mail: admin@dunstreda.eu

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 22.08.2014

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Obstarávateľ:

Obec Sliepkovce, zastúpená starostom Kamilom Mindom
Sídlo: Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
IČO: 00325783
Telefón: 056/6493114, 0911357288
Kontaktná osoba: Kamil Minda


Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Obstarávateľ:

Obec Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Pavliková, starostka obce
Tel.: 056/6493210
Mobil: 0905693194


Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014