Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Poskytnutie stravovacích služieb počas školenia k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Martine

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2. P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16


Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012

Odborne spôsobilá osoba pre výkon verejného obstarávania

Obstarávateľ:

Autonovo. a.s.
Zvolenská cesta 40. 974 03 Banská Bystrica


Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2012

Aranžovanie kvetov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám. M. R. Štefánika č. 9. 945 01 Komárno


Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2012

Obkladač. dláždič

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám. M. R. Štefánika č. 9. 945 01 Komárno


Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2012

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas školenia k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Banskej Bystrici

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2. 810 06 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2012

Zabezpečenie dodania stojanov na stoly

Obstarávateľ:

Ústredie práce. sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8. 812 67 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012

Výpočtová technika

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Publicita

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Zabezpečenie lektora na prednášky z oblasti sociálno-psychologických javov pre projekt

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012

Finančný koordinátor

Obstarávateľ:

Mesto Svidník

Mestský úrad Svidník. Sovietskych hrdinov 200/33


Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012