Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Prednášky projektu

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 00 331 023
DIČ: 2020784821
Telefón: 054/7863633
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan
e-mail: cepan@svidnik.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Čamovce
Sídlo: Čamovce 69, 986 01 Čamovce
Zastúpený: Pavel Urbančok
Kontaktná osoba: Pavel Urbančok
IČO: 00316024
DIČ: 2021115041
Telefón: 047/4389101
E-mail: oucamovce@mail.t-com.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bulhary
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Dezider Szakó, štatutár
Kontaktná osoba: Dezider Szakó
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Telefón: +421474381772
E-mail: bulhary@hotmail.com
Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2014

Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Dunajská Streda
Adresa: Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 24.11.2014

Externý manažment/implementácia

Obstarávateľ:

Obec Krivany, Záhraná 46, 082 71 Krivany
IČO: 00327298
Štatutárny zástupca a kontaktná osoba: Ján Šejirman - starosta obce
Tel: 051/4572 055
e-mail: starosta@krivany.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 24.11.2014

Stravné poukážky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 24.11.2014

Stravné lístky pre projekt Občianska hliadka v Obci Zámutov

Obstarávateľ:

Obec Zámutov
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 15 Zámutov 434
Zastúpená: Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov n. T., 16324632/0200
Telefón: 0905837635
E – mail: zamutov@zamutov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014

Riadenie projektu : „Rómske občianske hliadky v obci Malá Domaša“

Obstarávateľ:

Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 09402 Slovenská Kajňa
Zastúpená : Mgr. Jaroslav Makatúra, starosta obce
IČO: 00332534
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Makatúra
Telefón: +421 57 48 85 710


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2014

Kurzy

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová

www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2014