Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Projektový manažér

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Mučín
Sídlo: Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín
Zastúpený: MVDr. Zoltán Benkö, starosta obce
Kontaktná osoba: MVDr. Zoltán Benkö
IČO: 00316245
DIČ: 2021115085
Telefón: +421 905 272 673
E-mail: urad.mucin@mail.t-com.sk
Web: www.mucin.ocu.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2015

Stravné poukážky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa:Obec Podhorany
Sídlo:Podhorany 114, 059 93
Zastúpený:Jozef Oračko
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00326 461
DIČ:2020697250
Telefón:0524583601
Elektronická pošta: maldur@stonline.sk
Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2014

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,, Lepšia budúcnosť pre MRK ´´ s kódom ITMS 27120130627.

Obstarávateľ:
Názov: Občianske združenie AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212

Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2014

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,, Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok ´´ a k projektu s názvom: ,,Podpora zamestnávania príslušníkov MRK v obci Žehra´´

Obstarávateľ:
Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565

Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2014

,, Stravné poukážky ´´ k projektu s názvom: ,,Občianska hliadka v obci Slovinky ´´

Obstarávateľ:
Názov: Obec Slovinky
Sídlo: Slovinky 58 , 053 40 Slovinky
IČO: 00329550
DIČ: 2021331532

Lehota na predkladanie ponúk: 08.01.2014

Vybavenie členov občianskej hliadky

Obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa : Mesto Humenné
Sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpený: PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta
Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Turčan
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Telefón: 057/7863 211
Elektronická pošta: msu@humenne.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2015

Materiál na muzikoterapiu

Obstarávateľ:

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 14.01.2015

Zabezpečenie Publicity projektu a Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu „Tvorba pracovných pozícií na ZŠ v Giraltovciach“, kód ITMS projektu: 271 2023 0156.

Obstarávateľ:

Názov: Základná škola v Giraltovciach
Štatutárny orgán: Mgr. Marek Marcinek, riaditeľ školy
Sídlo: Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrej Spišak
Telefón: +421547322207
Web: https://zsgir.edupage.org/
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: andrejspiak42@gmail.com, mobil 0918690598


Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014

Stravovacie poukážky

Obstarávateľ:

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Zastúpené: PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Telefón: 057/7863 211
Elektronická pošta: msu@humenne.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2014

Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609

Obstarávateľ:

Názov: Obec Jarovnice
Sídlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8818513001/5600
Štatutárny orgán: Florián Giňa, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Zubaj, prednosta obce
Kontakt: zubaj@jarovnice.sk, 0911 926 174
Web: www.jarovnice.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014