Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Obstaranie Notebooku

Obstaranie Notebooku

Názov obstarávania: Obstaranie Notebooku
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 92.4 KB)

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

 

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky

Obstaranie Notebooku

 

 V Bratislave 22.09.2011

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Fond sociálneho rozvoja

IČO: 30854687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Gogulka

Telefón: 02/20462336

Fax: 02/20462528

E-mail: robert.gogulka@fsr.gov.sk

Internetová stránka: www.fsr.gov.sk

 

2. Opis predmetu zákazky:

 

2.1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nepripúšťa sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky

 

2.2. Špecifikácia predmetu zákazky:


Notebook s nasledovnými parametrami:

 • výkon v benchmarku "PassMark PerformanceTest™" aspoň 3560 bodov
 • hmotnosť maximálne do 1,5kg
 • výdrž na batériu aspoň 5 hodín
 • WiFi sieťovú kartu
 • LAN sieťovú kartu (RJ45)
 • minimálne 2x USB port
 • VGA alebo DVI vstup
 • Bluetooth
 • možnosť používať Microsoft Windows 7 na tomto notebooku (Windows 7 nemusí byť súčasťou dodávky)
 • na notebooku musí byť nainštalovaná akákoľvek verzia Microsoft Windows
 • možnosť pripojenia notebooku k dokovacej stanici (resp. port replicatoru)

 

 

Dokovacia stanica (resp. port replicator) pre obstarávaný notebook s nasledovnými parametrami:

 • nabíjanie notebooku počas pripojenia k dokovacej stanici
 • minimálne 2x USB port
 • VGA alebo DVI vstup
 • ethernet port (RJ45)
 • tlačidlo zapínania a vypínania notebooku
 • vstup na reproduktory a vstup na mikrofón

 

Verejný obstarávateľ požaduje technické parametre tak ako sú uvedené alebo ekvivalentné.

Do celkovej ceny požadujeme zahrnúť dopravu na miesto určené v bode 3. tejto výzvy.

 

3. Miesto a termín dodania tovaru:

 Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6

814 55 Bratislava

 

Termín dodania tovaru do 7 dní po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

 

4. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodať tovar.

 

5. Náklady na ponuku

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

 

6. Jazyk ponuky

Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku.

 

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako maximálna.

 

Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie spôsob navrhovanej zmluvnej ceny
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

 

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.09.2011 16:00.

Emailom na adresu robert.gogulka@fsr.gov.sk.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.

 

9. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu

 2. Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

 3. Doklad o oprávnení dodať tovar podľa bodu 4. tejto výzvy

 4. Navrhovanú cenu za celý predmet zákazky určenú podľa bodu 7. tejto výzvy

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena), vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.

 

11. Lehota viazanosti ponuky:

Do 31.10.2011

 

12. Platobné podmienky:

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni verejného obstarávateľa.