Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Multifunkčné zariadenia pre FSR (AKTUALIZOVANÉ 10.10.2011 13:05)

Multifunkčné zariadenia pre FSR (AKTUALIZOVANÉ 10.10.2011 13:05)

Názov obstarávania: Multifunkčné zariadenia pre FSR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 158.9 KB)

Verejný obstarávateľ odporúča potenciálnym záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady odoslať o tom informáciu na emailovú adresu kontaktnej osoby ( robert.gogulka@fsr.gov.sk) pre prípadné oznámenie vysvetľovania súťažných podkladov.

 

Dňa 06.10. a 07.10, 2011 boli na FSR doručené žiadosti o vysvetlenie k podprahovej zákazke s názvom „Multifunkčné zariadenie pre FSR“ (Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 189/2011 pod číslom 07659-WYT dňa 29. 9. 2011.)

 

Žiadosť o vysvetlenie obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým pripájame aj odpovede:

Otázka č.1: K požiadavke verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zadávania zákazky, Tlač – minimálne požiadavky, rýchlosť tlače (čiernobielo, A4) minimálne 35 strán za minútu – rýchlosť tlače (farebne, A4) minimálne 25 strán za minútu. V súčasnosti majú multifunkčné zariadenia rovnakú rýchlosť pri čiernobielej aj farebnej tlači. Je možné alternatívne ponúknuť dve zariadenia alebo trváte na vyššej rýchlosti tlače?

Odpoveď na otázku č.1: Verejný obstarávateľ požaduje dodržanie minimálnych požiadaviek na rýchlosť tlače tak, ako sú stanovené v súťažných podkladoch. (Nedodržanie uvedených minimálnych parametrov bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky)

 

Otázka č.2: Je možné dodať aj repasované zariadenie pri dodržaní podmienky 36 mesiacov záruky a servisným zásahom v nasledujúci pracovný deň? Bude verejný obstarávateľ preverovať ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá by nasvedčovala ponuke repasovaného zariadenia?

Odpoveď na otázku č.2: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového zariadenia. Pri preverovaní ponúk verejný obstarávateľ využije všetky dostupné prostriedky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Otázka č.3: V sekcii: Funkcie – minimálne požiadavky: - podávače na 1000 strán. 2 zásobníky po 500 listov vyhovujú požiadavke?

Odpoveď na otázku č.3: Áno takéto zásobníky vyhovujú minimálnej požiadavke verejného obstarávateľa.

 

Otázka č.4: Sekcia: Spotrebný materiál: - 2 kompletné sady originálneho spotrebného materiálu (tonery, kazety, valce a pod.), okrem papiera. Čo rozumiete pod spotrebným materiálom? Je to materiál, ktorý si vie zákazník sám vymeniť resp. to čo má predpísanú životnosť výrobcom? (napr. ložiská ak majú napr. predpísanú životnosť 600.000 strán? Sú spotrebným materiálom)

Odpoveď na otázku č.4: Spotrebný materiál má každý výrobca iný. Niekde je to toner a valec, niekde je to len toner, niekde toner, valec resp. kazeta, ktoré sú náhradnou náplňou. Nepožadujeme náhradné diely ako ložiská, rôzne sady do podávačov, piecky a podobne. Za spotrebný materiál považujeme toner resp. ekvivalent v závislosti od konkrétneho výrobku resp. výrobcu.

 

Otázka č.5: Čo znamená slovo „kazety“ v spotrebnom materiáli?

Odpoveď na otázku č.5: Slovom „kazeta“ rozumieme spotrebný materiál opísaný v odpovedi na otázku č.4.