Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výpočtová technika

Výpočtová technika

Názov obstarávania: Výpočtová technika
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2013INFORMÁCIA

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Názov organizácie: Fond sociálneho rozvoja

IČO: 30 854 687

Sídlo organizácie: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová

Telefón: +421 917 991249, +421 220462338

E-mail: svetlusa.felcanova@fsr.gov.sk

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov predmetu zákazky: „Výpočtová technika“

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 11172 - MST 128/2013 - 02.07.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Ostatné“

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.07.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 29.07.2013


Oznámenie o zrušení postupu zverejnené vo vestníku UVO č. 154/2013 dňa 8.8.2013 č. 13883-ZST


 

V zmysle § 9 ods. 4 a § 34 ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v účinnom znení ( a ďalších ustanovení tohto zákona) s cieľom zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť riadnu hospodársku súťaž, zverejňuje FSR v elektronickej podobe kompletné podklady k podaniu ponúk. K týmto podkladom sa dostanete po vyplnení formulára. Po jeho vyplnení Vám na Vami zadaný email príde link z ktorého si môžete tieto podklady stiahnuť.


Žiadosť o súťažné podklady