O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Miesto výkonu práce: práca z domu 

 • Banskobystrický kraj, miesto pobytu Zvolen, Banská Bystrica, resp. Detva

Počet pracovných miest: 1

Ponúkaný plat:    1 600 €

Termín nástupu: február 2020, resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.01.2023

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 

Regionálny koordinátor/koordinátorka  bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky IA MPSVR SR, pracuje z domu, bude pôsobiť prevažne v severozápadnej časti BBSK s presahom do Žilinského kraja,  v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca II. Jeho hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v MVO a  obciach, pričom nevyhnutnosťou je aktívna partnerská spolupráca s danými obcami a MVO. Hlavnou náplňou práce regionálneho koordinátora je najmä:

 • pravidelné monitorovanie a metodické usmerňovanie, poradenstvo pri  práci terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP)  so zameraním na odbornú stránku vykonávaných činností a primeranosť postupov v terénnej sociálnej práci, resp. v rámci odborných činností,
 • komunikácia a spolupráca so subjektmi realizujúcimi výkon terénnej sociálnej práce s cieľom zabezpečiť plynulý výkon terénnej sociálnej práce v štandardnej kvalite,
 • súčinnosť pri výbere a kontrole splnenia kvalifikačných predpokladov zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II,
 • súčinnosť a zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov,  terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov,
 • spolupráca na riešení náročných prípadov klientov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce,
 • komunikácia ( napr. vedenie a príprava pracovných stretnutí a porád) a spolupráca s relevantnými inštitúciami v regióne s cieľom sieťovania organizácií a skvalitňovania synergie v rámci sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
 • spracovanie prípadových štúdií,
 • spolupráca na organizovaní vzdelávania a  supervízie pre TSP, TP a OP,
 • súčinnosť pri výbere žiadateľov o zapojenie sa do národného projektu,
 • ďalšie odborné činnosti v rámci projektu súvisiace s koordináciou terénnej sociálnej práce na regionálnej úrovni,
 • ďalšie činnosti na základe usmernenia odborného garanta, manažéra implementácie odborných aktivít a projektového manažéra.

 

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady:

 

 • II. stupeň VŠ sociálna práca, psychológia, právo,  pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy;
 • minimálne 2 roky odbornej praxe.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť partnersky spolupracovať,  schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty,
 • schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnej inklúzie a marginalizovaných komunít,
 • počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office.
 • ochota a schopnosť cestovať v rámci regiónu,
 • miestna znalosť regiónu, s dôrazom na sociálne znevýhodnené lokality,
 • vodičský preukaz skupiny  B
 • vedenie a koordinovanie pracovných tímov je výhodou
 • skúsenosti s vedením skupín, facilitačné zručnosti, resp. vedenie supervízie sú výhodou.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR  svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje  je  národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich  odborných činností.  

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 23.01.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v relevantných odboroch;
 4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);

 

Doplňujúce prílohy:

 1. Podklady potvrdzujúce   lektorské, facilitačné  a supervízne  skúsenosti, vedenie a koordinovanie pracovných tímov.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami, príp. doplňujúcimi prílohami pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie pre NP TSP II_RK“

 

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr