O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Miesto výkonu práce: územie Bratislavského samosprávneho kraja

Ponúkaný plat: od 1 400 €

Termín nástupu: november 2018/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.9.2023

Počet voľných pracovných miest: 1 (pre bratislavský samosprávny kraj)

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Koordinuje aktivity národného projektu v regióne samosprávneho kraja a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.

 

Hlavnou náplňou práce Regionálneho koordinátora/konzultanta je najmä:

-          vykonáva základnú podporu projektových aktivít priamo v komunite a v zapojených zariadeniach sociálnych služieb, u zriaďovateľov sociálnych služieb v regióne a regionálnej verejnej a štátnej správy,

-          spolupracuje na príprave komunitných aktivít a na príprave informačných stretnutí v regióne,

-          v spolupráci s partnermi projektu zabezpečuje, kontroluje a podporuje účasť zástupcov zariadení, zriaďovateľov a ďalších relevantných subjektov na vzdelávacích aktivitách,

-          zabezpečuje technickú a administratívnu podporu pri realizácii diseminačných aktivít, komunitných stretnutí a informačnej kampane v zariadeniach sociálnych služieb.

 

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu  Regionálny koordinátor/konzultant národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov:

-       ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa a odborná prax minimálne 1 rok v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením, alebo

-       ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa a odborná prax minimálne 2 roky v oblasti súvisiacej s povahou pracovného miesta doloženú potvrdením

-       počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-          vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič, výhoda vlastné motorové vozidlo,

-          orientácia v problematike zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-          organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  15.4.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  4. Potvrdenie o odbormej praxi súvisiacej s povahou pracovnej pozície.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

 miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre NP DI PTT“.

 

 

 

 

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.