O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Asistent/asistentka projektového manažéra národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Výberové konanie na pozíciu Asistent/asistentka projektového manažéra národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Miesto výkonu práce:  Bratislava

Ponúkaný plat: od 1200 €

Termín nástupu: 1.2.2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.5.2021

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Asistent/asistentka projektového manažéra samostatne vykonáva rôznorodé odborné i pomocné práce alebo ucelené práce, samostatne zabezpečuje agendu podľa potrieb projektu.

 

Hlavnou náplňou práce asistenta/asistentky projektového manažéra je najmä:

-          vedie záznamy porád projektového tímu,

-          zabezpečuje komunikáciu medzi realizačným tímom a osobami cieľovej skupiny a pod.,  

-          vykonáva ďalšie  podporné činnosti v rámci riadenia projektu,

-          zabezpečuje evidenciu pošty, distribúciu pošty, evidenciu dochádzky projektového tímu,

-          vyhotovuje všetky interné dokumenty týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia činností projektového tímu,

-          zabezpečuje administratívne činnosti smerujúce od projektového tímu k odboru národných projektov,

-          vykonáva pomocné administratívne práce súvisiace s výkonom  finančnej kontroly,

-          zabezpečuje administratívne činnosti vo väzbe na útvary Implementačnej agentúry MPSVR SR.

 

Požadované vzdelanie:

-      ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, alebo

-      ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania, alebo

-      ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a minimálne jeden rok praxe.

 

Počítačové znalosti - používateľ:

-       pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,

-       vodičský preukaz sk. B, aktívny vodič.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  23.1.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre ONP s označením pracovnej pozície“

 

 

 

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane, v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.