O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu projektový manažér / projektová manažérka pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér / projektová manažérka pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Miesto výkonu práce:  Bratislava, Nevädzova 5

Ponúkaný plat: 1900 € brutto

Termín nástupu: 10/ 2019 príp. dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok (na dobu určitú do 31.10.2023)

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Riadiaca a koordinačná činnosť smerujúca k zabezpečeniu realizácie aktivít národného projektu. 

Hlavnou náplňou práce projektového manažéra pre národné projekty je najmä:

 • implementácia projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • celkové riadenie projektu - riadenie a koordinácia projektového tímu, skupiny expertov, riadiaceho

výboru, personálne riadenie zamestnancov pracujúcich v rámci projektu,

 • kontrola dodržiavania zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, časového harmonogramu

projektu, dosahovania čiastkových cieľov projektu, čerpania rozpočtu,

 • riadenie rizík a zmien v projekte,
 • koordinácia odborných aktivít a dohľad nad kvalitou výstupov,
 • koordinácia procesov verejných obstarávaní,
 • komunikácia s dodávateľmi,
 • komunikácia s MPSVR SR a partnermi v rámci riadenia projektu,
 • základná finančná kontrola v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite,
 • koordinácia monitoringu a hodnotenie projektu,
 • koordinácia procesov publicity a informovanosti o projekte,
 • koordináciia procesov vzdelávania a supervízie v rámci projektu,
 • osobnostný a profesionálny rast zamestnancov.

 

Požadované vzdelanie a prax:

 • ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa a preukázateľná skúsenosť s výkonom projektového   manažmentu   v projekte financovanom zo zdrojov EÚ, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v  projektoch financovaných zo zdrojov EÚ (platí pre všetky druhy vzdelania).

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,
 • systematické myslenie, precíznosť, systematický prístup a spoľahlivosť pri narábaní so zverenou dokumentáciou, organizačné schopnosti, koordinačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
 • počítačové znalosti - pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel,
 • pracovná skúsenosť s výkonom sociálnych služieb je výhodou.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke:

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2019.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Stručna informácia oNP DI PTT:

      https://npdi.gov.sk/

https://www.facebook.com/npdisr/

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

     Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

 Uchádzači/uchádzačky pošlú do 25.09.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len      „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Potvrdenie/-ia o požadovanej praxi v relevantnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR);
 4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre ONP_ PM_NP“.

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne, dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687. Vaše osobné údaje  v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytujete na dobu nevyhnutnú pre účely plnenia úloh prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu[1]. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.

 


[1] V zmysle ust. zákona č. 292/2014 Z. z.  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.