O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér

Miesto výkonu práce: Nevädzová 5, Bratislava

Ponúkaný plat: 1100€ - 1400€

Termín nástupu:                             

01.01.2019/dohodou

Druh pracovného pomeru:                       

plný úväzok

Počet voľných pracovných miest.

5

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

- odborná činnosť v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov,

- metodické usmerňovanie prijímateľov v rámci implementácie projektov,

- administratívne overovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, 

- komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov,

- kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí o platbu predložené prijímateľmi v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu,

- monitorovanie a dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane finančnej kontroly na mieste,

- vypracovávanie stanovísk pre monitorovacie správy predložené prijímateľmi,

- zadávanie údajov do systému ITMS2014+, prípadne iných podporných systémov,

- spracovávanie podkladov pre kontrolu verejných obstarávaní.

 

Požadované vzdelanie:                        

vysokoškolské II. stupňa 

 

Požadovaná prax:                          

1 rok 

 

Počítačové znalosti - používateľ:

pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov,

- základy účtovníctva,

- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie,

výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,

- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf 

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.12.2018 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 

1.    Motivačný list,

2.    Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).

  

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošlú e-mailom na adresu:

miroslava.krivosikova@ia.gov.sk

 

alebo doručia na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie na pozíciu projektový manažér“

 

 

 

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat: dohodou, v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Termín nástupu: 15. júl 2017/dohodou 

Počet obsadzovaných miest: 1

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-  inštalácia a upgrade SW a HW v celej škále IT infraštruktúry,
- správa a administrácia existujúcich a nových systémov/aplikácií,

- správa a administrácia počítačovej siete, desktopov a serverov
- sledovanie, údržba a monitoring systémov,
- spolupráca pri návrhu IT riešení a služieb,
- účasť na projektoch, spracovanie a vyhodnocovanie požiadaviek, testovanie a implementácia riešení,
- komunikácia s technickou podporou dodávateľov systémov,
- analýza a riešenie technických problémov a ich dokumentovanie, podpora a servisné zásahy.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosti odborného rozvoja,
- príjemné, ale náročné pracovné prostredie s profesionálnou podporou,

- zamestnanecké benefity.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
 

Vzdelanie v odbore

IT, telekomunikácie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - aktívne

Požadovaná prax:

2

 

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Excel - expert
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

 

 

Počítačové znalosti – programátor

php - základy 

MySQL - základy
Microsoft SQL Server – základy

CSS - základy

WordPress – pokročilý 

 

Počítačové znalosti - administrátor 

Administrácia LAN/WAN - pokročilý
Administrácia UNIX/Linux - pokročilý
Administrácia Windows serverov – pokročilý

Administrácia Microsoft SQL Server - pokročilý
Administrácia MySQL - pokročilý
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- VŠ s technickým zameraním (prax v podobnej oblasti je výhodou, nie však podmienkou),
- široký rozhľad v oblasti IT, znalosti z oblasti správy, ukladania, archivácie a ochrany dát, správy a prevádzky systémov a aplikácií,

- Znalosť a prax s IP sieťou – pokročilý administrátor

- Schopnosť čítať, interpretovať a tvoriť technickú dokumentáciu
- vysoký záujem o ďalšie vzdelávanie a rozvoj profesionálnych schopností a znalostí,
- analytický a konštruktívny prístup k riešeniu pridelených úloh,
- aktívny prístup k práci a schopnosť pracovať v kolektíve,
- výhodou sú praktické skúsenosti a znalosti z oblasti technológií centrálnych infraštruktúr,
 
(Windows Servery, Active Directory, Dátové úložiská/SAN, Siete/LAN/WAN, Virtualizácia, Zálohovanie a obnova, atď.) na úrovni návrhu riešení, ich inštalácie a implementácie,
- výhodou sú skúsenosti s konfiguráciou a administráciou operačných systémov Windows a Databáz (MS SQL), Linux (Ubuntu),
- Anglický jazyk: na úrovni zvládnutia technických špecifikácií a manuálov.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: 

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.06.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: 

Martina.Siskova@ia.gov.sk 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie_IT administrátor“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.