O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér

Výberové konanie na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér

Miesto výkonu práce: Nevädzová 5, Bratislava

Ponúkaný plat: 1400€

Termín nástupu: 01.02.2019/dohodou 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • analýzu súčasného stavu zamestnancov vo väzbe na potreby organizácie,
 • vedie personálnu agendu v súlade so všeobecne záväznými predpismi a interným predpismi,
 • komplexne spracúva personálnu agendu, administráciu pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce,
 • spracúva dohody o mimopracovnom pomere a zároveň ich aktualizuje pri vzniku zmien,
 • spracúva a zverejňuje inzeráty /na Profesii, ISTP/ na voľné pracovné miesta v spolupráci a podľa požiadaviek jednotlivých riaditeľov odborov, spracováva štatistické výkazy za oblasť ľudských zdrojov,
 • samostatne realizuje výberové konania,
 • organizuje nábory nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície,
 • samostatné uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a výklad zamestnancom, 
 • poradenskú činnosť spojená s nárokmi zamestnancov, 
 • v súvislosti so zmenami v organizačnom usporiadaní organizácie zabezpečuje premietnutia týchto zmien do pracovno-právnych vzťahov, 
 • vypracúva pracovné náplne a kontroluje ich zosúladenie s platnými predpismi, 
 • zabezpečuje adaptačný proces u novoprijatých zamestnancov. 
 • zabezpečuje pracovnoprávne úkony spojené so vznikom a zánikom pracovného pomeru,
 • pripravuje podklady pre spracovanie miezd,

 

Požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

 

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

znalosť personálnej agendy v programe SAP

 

Požadovaná prax:

Minimálne 3 roky

 

Počítačové znalosti:

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Microsoft PowerPoint – pokročilý

Internet – pokročilý

SAP - pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- schopnosť samostatnej práce a silná orientácia na výsledok,

- flexibilita, komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky zašlú do 25.01.2019    

Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej prílohou sú:

 1. motivačný list,
 2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nie sú akceptované).

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

 kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Personálna/y manažérka/manažér“

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.