O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat:  od 1500€

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer          

Termín nástupu: 01.02.2019/dohodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Počet obsadzovaných pracovných miest: 2                                                                                                            

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • spracúva metodické požiadavky pre jednotlivé organizačné zložky IA MPSVR SR ako SO v oblasti EŠIF pri zabezpečovaní úloh v rozsahu ich pôsobnosti,
 • spolupracuje pri príprave výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ich prípadných zmenách,
 • pripravuje podklady pre hodnotenie pomoci v oblasti EŠIF,
 • metodicky usmerňuje zamestnancov SO, prijímateľov a žiadateľov o nenávratný finančný príspevok,
 • poskytuje metodickú podporu v priebehu hodnotiacich procesov v rámci výziev na predkladanie projektov financovaných z fondov EÚ v pôsobnosti IA MPSVR SR,
  • vypracúva a pripomienkuje metodické materiály a postupy v súvislosti s plnením úloh SO v oblasti jeho pôsobnosti,
  • pripravuje obsahovú náplň odborných, informačných seminárov aj s prezentovaním k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a k príručkám pre prijímateľov v spolupráci s ostatnými útvarmi IA MPSVR SR ako SO,
  • poskytuje súčinnosť pri výkone kontrol, auditov a certifikácií, koordinácii auditov a prijímaní nápravných opatrení,
  • participuje na procesoch ďalšieho odborného vzdelávania zamestnancov IA MPSVR SR  pre potreby efektívnej implementácie z EŠIF.
 • sleduje právne normy EÚ a SR a koncepčné materiály k čerpaniu EŠIF a v prípade potreby ich zapracováva do implementačných predpisov,
 • vypracúva a aktualizuje riadiacu dokumentáciu (predovšetkým vzor zmluvy o NFP/rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, vzor zmluvy o partnerstve vrátane vzorov dodatkov, príručky pre žiadateľov o NFP, príručky pre prijímateľov o NFP, príručky pre hodnotiteľov, schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis atď.),
 • vypracúva odborné stanoviská k usmerneniam a metodickým pokynom RO, CKO, CO, EK,
 • vyhodnocuje procesy počas implementácie projektov z EŠIF, vrátane identifikácie možných problémov, vrátane predkladania riešení na ich elimináciu,
 • vypracúva podklady pre jednotlivé správy o vykonávaní predmetného OP,
 • pripravuje podkladové materiály a komunikuje s internými/externými audítormi a kontrolnými orgánmi,
 • konzultuje spôsob uplatňovania metodík plnenia úloh IA MPSVR SR s inými inštitúciami,
 • štandardizuje a zjednodušuje implementačné procesy v oblasti EŠIF,

 

Požadovaná prax:

- 3 roky (výhodou je prax v oblasti EÚ fondov)

 

Požadované vzdelanie:

-       ukončené VŠ II. stupňa      

 

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

PowerPoint – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-      dobré organizačné schopnosti,

-      komunikatívnosť, flexibilita,

-      spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,

      -       schopnosť samostatnej aj tímovej práce,

      -       dobrý písomný i ústny prejav, znalosť  štylistiky, gramatiky, schopnosť písať texty a tvoriť.

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.01.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

 

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 IA MPSVR SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie_’’Manažér/-ka pre metodiku“

 

 

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.