O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Keď sa v texte uvádza označenie osoby v mužskom rode, myslí sa tým aj jeho ekvivalent v ženskom rode.

 Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat: od 1 800 €

Termín nástupu: 1.2.2019/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.5.2021

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Garant odborných aktivít zabezpečuje odbornú garanciu aktivít projektu a odborných činností v projekte v súlade s podrobným opisom projektu. Zabezpečuje celkovú koordináciu odborných  aktivít projektu a činnosť skupiny expertov.

 

Hlavnou náplňou práce garanta odborných aktivít je najmä:

-          poskytuje  informácie o legislatívnych zmenách v relevantných oblastiach a odborné informácie, súvisiace s projektom,

-          zabezpečuje spoluprácu s relevantnými kľúčovými organizáciami na národnej úrovni a ich sieťovanie so zapojenými subjektmi (organizácie združujúce zamestnávateľov, obce, VÚC  a pod.),

-          zabezpečuje odborné konzultácie a poradenstvo v rámci diskusného fóra na webovej stránke,

-          zabezpečuje prepojenie aktuálnosti jednotlivých dokumentov projektu, ich vzájomný súlad,

-          komunikácia a účasť na stretnutiach v rámci zavedenia synergie národných projektov,

-          spolupodieľa sa na riešení neštandardných situácií pri realizácií hlavnej aktivity projektu,

-          určuje postup overovania stanovených podmienok pre zapojenie  sa do NP TOS,

-          navrhuje postupy odborných činností projektu tak, aby boli efektívne, v súlade so všeobecne záväznými právnym predpismi a internými predpismi,

-          spolupracuje so skupinou expertov.

 

 

Požadované vzdelanie a prax:

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo

-          ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v inom odbore, napr. psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, pedagogické zameranie, ekonomika a manažment a      4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti.

 

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-     analytické myslenie,

-     skúsenosti s vedením ľudí, 

-          tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,

-          komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,

-          facilitačné schopnosti, dobré prezentačné schopnosti,

-          dobrá znalosť v odbornej problematike opatrovateľskej služby,

 

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf

Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

                                                                                                                                          

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  23.1.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:

 

  1. Motivačný list,
  2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované;
  3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; potvrdenie o praxi v sociálnej oblasti

 

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

 

kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie pre ONP s označením pracovnej pozície“

 

 

 

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane, v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom Špitálska 6, 814 55 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.